Hyvinvoiva hoitaja hoitaa hyvin

SuPer kampanjoi aktiivisesti työhyvinvoinnin puolesta.

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Kun työntekijät voivat hyvin, asiakas saa hyvää hoitoa ja tuottavuuskin paranee samalla. Työhyvinvoinnin kehittämisessä on vain voittajia!

Työhyvinvoinnin tavoitteena on pitää työntekijät terveinä ja työkykyisinä koko työuran ajan.

Työhyvinvointi on kunnossa, kun:

  • työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä
  • työtä tekevät ammattitaitoiset työntekijät
  • organisaatiota johdetaan hyvin

Superilaisten työhyvinvointia ja työssä jaksamista uhkaavat eniten:

  • vuorotyö ja ylipitkät työajat
  • ristiriitakokemukset esimiesten ja alaisten välillä
  • ristiriitakokemukset työntekijöiden välillä
  • työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus
  • väkivalta ja sen uhka

Esimiesten ja työnantajien rooli

Esimiehillä on keskeinen rooli työhyvinvoinnin mahdollistajana, työyhteisönsä tukijana ja kehittäjänä. Esimies tukee työyhteisönsä mahdollisuuksia toteuttaa perustehtävää ja henkilöstönsä taitoja toimia itsenäisesti. Esimies varmistaa myös, että yhteistyö sujuu ja työyhteisössä voi saada tukea toisilta.

Työnantaja vastaa hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisesta ylläpitämisestä. Itse kukin meistä voi vaikuttaa myös työpaikan myönteiseen ilmapiiriin.

Jokaisen työntekijän tulee huolehtia paitsi omasta perustehtävästään, myös terveydestään ja turvallisuudestaan sekä omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnin toteutumisesta.

Työhyvinvointiin liittyy useita asioita, joista työnantajan ja esimiehen on pidettävä huoli:
 

Työn turvallisuus

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat tiedot heidän turvallisuuteensa ja terveellisyyteensä 

vaikuttavista asioista. Näitä on käsiteltävä yhteistyössä työpaikalla henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa. Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa ryhtymään ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin kartoittamisessa todettujen riskien hallitsemiseksi ja vähentämiseksi.

Työnantajan on lakisääteisesti ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin. Lue työsuojeluhenkilörekisteristä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) sivulta: Työsuojeluhenkilörekisteri »


SuPer kampanjoi aktiivisesti työhyvinvoinnin puolesta
SuPer kampanjoi vuonna 2016 työhyvinvoinnin puolesta teemalla Hyvinvoiva hoitaja hoitaa hyvin!

Kampanjan tarkoituksena oli kertoa, että hoitaja ei voi hoitaa hyvin, jos siihen ei anneta mahdollisuuksia. Hoitajat huolehtivat aina muiden hyvinvoinnista, mutta on tärkeää huolehtia myös omasta hyvinvoinnista ja oikeuksista.

Työnantajan tehtävä on tarjota edellytykset työn tekemiselle hyvin. Kun nämä rakennuspalikat ovat kunnossa, tuottavuuskin paranee samalla. Säästötoimien keskellä tulisi pitää huolta siitä, että ihmiset voivat hyvin – niin työntekijät kuin asiakkaatkin.

Kampanjassa SuPer teki ohjelmayhteistyötä 23.5.-12.6.2016 Aamuklubilla. Työhyvinvointi oli siten Iskelmällä yhtenä teemana kolmen viikon ajan.

Tänä aikana pidettiin kilpailu, jonka aiheena oli ”Kehu omaa työkaveriasi”. Osallistumalla Iskelmän kilpailuun oli mahdollisuus voittaa kahdelle hengelle yön Holiday Clubin kylpylässä hieronnalla. Kylpyläloman voitti kehuttu työkaveri, joka sai ottaa lomalle mukaan vaikkapa oman työkaverinsa, joka hänet kisaan ilmoitti. ”Kehuja ja kehuttu”-voittajapareja haastateltiin Aamuklubilla. Lahjakortteja arvottiin kolme. SuPerin toimistolla muistimme toukokuussa kaikkia vieraitamme arvovieras-rintamerkillä,  joka muistuttaa jokaisen kohtaamisen merkityksestä!

 

                                                          
 Kampanjajuliste                 Kampanjajuliste varhaiskasvatus         Välmående vårdare vårdar väl!


 

Kimpassa on kivempaa -esite käy läpi keskeisimpiä työhyvinvointiin liittyviä asioita, joista huolehtimalla voidaan varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaiset jaksavat tehdä arvokasta mutta raskasta työtään turvallisesti ja pidempään.

 

 Elämä on kokonaisuus, jossa kaikki osatekijät – mielekäs työ, voimia antava vapaa-aika ja rentouttava lepo – vaikuttavat toisiinsa.

Samalla, kun työntekijältä odotetaan entistä laajempaa osaamista ja tehokkaampaa toimintaa, on erittäin tärkeää, että työehtosopimuksen mukaisesta työ- ja vapaa-ajasta pidetään kiinni. Selvää on, että työntekijä jaksaa työssään paremmin, kun työpaikalla asiat ovat kunnossa: fyysiset olosuhteet ovat turvalliset, yhteistyö työkavereiden ja esimiesten kanssa sujuu ja työntekijän osaamista arvostetaan.

SuPer kampanjoi työhyvinvoinnin puolesta: Työelämää - ei sen enempää (2014)

Työajoilla on suuri merkitys työntekijän työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Joku raja joustamisessakin -esitteeseen on koottu työaikaa koskevia, kaikkiin sosiaali- ja terveydenhoitoalan työpaikkoihin soveltuvia määräyksiä ja ohjeita. Hoitoalalla pääasiassa käytettävä jaksotyö on työnantajan näkökulmasta hyvinkin joustava työaikamuoto, mutta hoitohenkilökunnan on pidettävä huoli siitä, ettei se jousta liikaa! Omista oikeuksista on pidettävä kiinni!

Tutustu esitteeseen: Joku raja joustamisella (2013)

 


SuPer on laatinut selvityksen lähi- ja perushoitajien työhyvinvoinnista vuonna 2012. Selvityksen mukaan puolet lähi- ja perushoitajista koki työnsä raskaaksi ja vielä useampi koki työtahdin sekä kiireen lisääntyneen. Sekä fyysinen että henkinen rasittavuus sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla on lisääntynyt. Sijaisten ottamista rajoitetaan tai niitä ei saada. Erityisesti nämä ongelmat korostuvat kotihoidossa ja vanhustenhuollossa.

Tutustu selvitykseen:  Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi (2012)

 


Työhyvinvointi lähihoitajan työssä -selvitys selvitti lähihoitajien työhyvinvointia tukevia ja haittaavia tekijöitä. 

Tutustu selvitykseen: Työhyvinvointi lähihoitajan työssä (2007)

 

 


SuPerin tekemä selvitys jäsenten kokemuksista vanhustyössä kartoittaa, miten jäsenet vanhustyössä kokevat ja näkevät työnsä ja oman jaksamisensa.

Tutustu selvitykseen: Tällaista se on hoitoalan todellisuus (2006)

 

 

 


SuPerin kirjoituksia ja kannanottoja työhyvinvoinnista

 

 

Blogit

Hyvinvoiva hoitaja hoitaa hyvin (10.5.2016)
Hoitajamitoituksen pienentämisellä luodaan eriarvoista yhteiskuntaa (12.10.2015)
Onnellisuuden päivä (20.3.2015)
Työntekijä on organisaation tärkein voimavara (23.2.2015)
Työurat pitenevät – vai pitenevätkö? (2.10.2014)
Millaista työyhteisöä olet rakentamassa? (24.2.2014)

Tiedotteet, kannanotot ja lausunnot

Silja Paavola: Sairauspäiviin ja lomiin kohdistuvat leikkaukset koettelevat työssäjaksamista ja toimeentuloa hoitoalalla (30.9.2015)
Silja Paavola: Koulutettujen hoitajien mitta täyttyi hallituksen säästötoimien johdosta (9.9.2015)
Miten työntekoon saadaan lisää tuottavuutta ja hyvinvointia (8.5.2015)
Lausunto henkilöstömitoituksien säätämisestä iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa (13.2.2015)
Työhyvinvointi on yhteinen asia (13.10.2014)
Tiedote: Eläkeratkaisujen lisäksi on kehitettävä työelämää (29.9.2014)
Silja Paavola: Oikeudenmukaisella johtamisella ja yhteistyöllä luodaan työhyvinvointia ja tuloksellisuutta (8.5.2013)
Silja Paavola: Lähi- ja perushoitajien osaamista hyödynnettävä myös esimiestehtävissä (12.2.2013)
SuPerin Hoitotyössä Huomennakin -seminaari 7.11: SuPer haastaa yhteisiin työhyvinvointitalkoisiin (7.11.2012)
SuPer palkitsi kolme työyhteisöä työhyvinvoinnin edistämisestä (15.11.2012​)
SuPerin työhyvinvointiselvitys 2012: "Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa." (7.6.2012)
Kunta-alan työmarkkinajärjestöt: Tuloksellisuuskampanjalla tehdään kuntien hyviä käytäntöjä tutuksi (27.3.2012)

Muut julkaisut

Näin lasket hoitajamitoituksen (2013)
Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Kotihoidon henkilöstömitoitus (2013)
Tehdään yhdessä hyviä vuosia - Henkilöstömitoitus vanhustenhuollon yksiköissä (2013)


SuPer-voitot

SuPer-voitot ovat esimerkkejä siitä, miten SuPer hoitaa jäsentensä etuja.

Edunvalvontayksikkö huolehtii SuPerin jäsenten oikeusturvasta työhön liittyvissä erimielisyyksissä sekä jäsenten sosiaalis-taloudellisesta edunvalvonnasta valtakunnallisesti ja paikallisesti. Ammatilliseen edunvalvontaan kuuluu lähi- ja perushoitajien ammattiin, ammatilliseen koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen kuuluvat asiat, kuten henkilöstömitoitus, osaaminen ja osaamisen käyttö sekä ulkomailla työskentely. 

Täältä näet, miten SuPer ajaa jäsentensä etuja »


SuPer-etuja hyvinvointiin

SuPer tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ammattiin, edunvalvontaan ja järjestölliseen toimintaan liittyviä etuja. 


Työhyvinvoinnista muualla

Työterveyslaitos (TTL):

Työturvallisuuskeskus (TTK):

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM):