Skarppi-käyttöehdot / Skarppi-användarvillkor

1. YLEISET EHDOT 

Super-verkkokoulutus.superliitto.fi (myöhemmin Skarppi) on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n Y-0202095-3 hallinnoima verkkokoulutusympäristö. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ja sen jäsenten sekä muiden Skarppia käyttävien sidosryhmien välisessä verkkokoulutustarkoituksessa. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Skarppi-verkkokurssille ilmoittautunut vakuuttaa, että ilmoitetut henkilötiedot ovat kurssin suorittajan omat tiedot ja että hän suorittaa kursseja itsenäisesti. Kurssin suorittaminen toisen henkilön puolesta on kielletty ja vastoin näitä käyttöehtoja.

  • SuPerin jäsenillä on automaattisesti jäsentunnuksiin liitetyt Skarppi-käyttäjätunnukset
  • SuPerin toimistohenkilökunta kirjautuu Skarppiin kertakirjautumisen kautta organisaatiotunnuksillaan
  • Skarppi-vieraskäyttäjätunnukset aktivoituvat heti itserekisteröintiprosessin jälkeen.

Kysymykset liittyen Skarppi-tunnuksiin: Lähetä kysymyksesi salattuna sähköpostina SuPerin turvapostiportaalin https://securemail.superliitto.fi kautta valitsemalla vastaanottajaksi Verkkokoulutustuki. 

 2. ASIAKAS JA TIETOSUOJA

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Riippuen Skarppi-käyttäjän tyypistä, hänen henkilötietoja käsitellään jossain kolmesta SuPerin henkilötietorekistereistä. Löydät seuraavien linkkien kautta henkilötietorekisterisi tietosuojaselosteen:

Tietosuojaan liittyvät tarkentavat kysymykset voit lähettää SuPerin tietosuojavastaavalle. Lähetä kysymykset salattuna sähköpostina SuPerin turvapostiportaalin https://securemail.superliitto.fi kautta ja valitsemalla vastaanottajaksi Tietosuojavastaava.  

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUS

Käyttöehdot tulevat voimaan kun automaattisesti luotujen tunnusten käyttäjä on kirjautunut Skarppiin tai vieraskäyttäjä luo tunnukset Skarppiin. Verkkokurssille annettu käyttöoikeus on ehdottomasti henkilökohtainen. Käyttäjätunnuksen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Muiden käyttäjätunnuksilla kirjautuminen koulutussivuille on kielletty. Vierailijatunnusten luomisessa edellytetyn kurssiavaimen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

Soteka-alan ammatillisilla opettajilla on oikeus käyttää Skarpin vierailijakategorian aineistoja osana opetustaan. Opettajat eivät kuitenkaan saa luovuttaa kirjautumisavainta opiskelijoille tunnusten luomista varten.

Kurssille osallistujan käyttöoikeuteen sisältyy oikeus käyttää kurssimateriaalia kurssin suorittamiseksi ja tulostaa tukimateriaali. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry pitää yllä tietosuojalain 5.12.2018/1050 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679) mukaista henkilötietorekisteriä kurssille ilmoittautuneista yhteystietoineen sekä kurssisuorituksineen. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry pidättää oikeuden käyttää rekisteriä palveluiden verkkokoulutuspalvelun kehittämiseen ja siitä tiedottamiseen.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa palvelun ehtojenmukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti.

4. TEKIJÄNOIKEUS

Ajantasaisen tekijänoikeuslain 1961/404 mukainen tekijänoikeus kaikkeen kurssimateriaaliin on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:llä. Materiaalin käyttäminen, kopioiminen, tulostaminen, ruudunkaappaus materiaalista, tallennus, muuttaminen, toimittaminen kolmansille osapuolille sekä kääntäminen muille kielille ilman Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n kirjallista lupaa on kielletty. Tukimateriaalin voi tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön.

5. PALVELUN TUOTTAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA NIIDEN RAJOITUKSET

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n Skarppi-verkkopalvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä palvelun toimivuudelle asiakkaan päätelaitteella anneta mitään takuuta. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.

Palvelun tuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelun tuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mahdolliset häiriöt palveluissa korjataan mahdollisimman pian.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

6. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA

Mikäli käyttäjän todetaan toimineen vastoin palvelun ehtoja, esimerkiksi käyttäneen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n verkkokoulutusmateriaaleja vastoin ehtoja, luovuttaneen tunnuksen tai muun käyttöoikeuden tai aineistoja kolmansille osapuolille, voi palvelun tuottaja poistaa käyttäjän Skarppi-tunnuksen. Tähän sähköiseen palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat tilaukset, tietoliikenteen häirintä, tietomurtojen yritykset) ilmoitetaan viranomaisille. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli kolmas osapuoli käynnistää palvelun tuottajaa vastaan oikeusprosessin tai muun vaateen, joka kohdistuu käyttäjän tai asiakkaan toimintaan, vastaa asiakas tästä palvelun tuottajalle aiheutuvista kustannuksista.

Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näissä ei löydetä sopua, kiista ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan oikeusteitse.

7. ASIAKASPALVELU

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Ratamestarinkatu 12
00520 Helsinki

Sähköpostitse voit lähettää kysymyksesi salattuna SuPerin turvapostiportaalin https://securemail.superliitto.fi kautta valitsemalla vastaanottajaksi Verkkokoulutustuki. 


1. ALLMÄNNA VILLKOR

Super-verkkokoulutus.superliitto.fi (senare Skarppi) är en webbutbildningsmiljö som administreras av Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf (FO-nummer 0202095-3). Dessa användarvillkor tillämpas på webbutbildning mellan Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf och dess medlemmar samt andra intressentgrupper som använder Skarppi. Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf har rätt att uppdatera dessa avtalsvillkor utan anmälan på förhand.

Den som anmält sig till en Skarppi-webbkurs försäkrar att de anmälda personuppgifterna gäller den som genomför kursen och att hen genomför kursen självständigt. Att genomföra kursen för någon annan är förbjudet och strider mot dessa användarvillkor.

  • SuPers medlemmar får automatiskt Skarppi-användarkoder kopplade till sina medlemskoder
  • SuPers kontorspersonal loggar in på Skarppi med enkel inloggning med sina organisationskoder
  • Skarppi-användarkoder för gäster aktiveras genast efter att självregistreringsprocessen har slutförts.

Frågor om Skarppi-koder: Skicka dina frågor i ett krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal https://securemail.superliitto.fi genom att välja Webbutbildningsstöd som mottagare.

2. KUND- OCH DATASKYDD

Med dataskyddsbeskrivningen informerar vi våra kunder om behandlingen av deras personuppgifter. Beroende på Skarppi-användarens typ behandlas dennes personuppgifter i ett av SuPers tre personuppgiftsregister. Du hittar dataskyddsbeskrivningen för ditt personuppgiftsregister via följande länkar:

Specificerande frågor förknippade med dataskydd kan du skicka till SuPers dataskyddsombud. Skicka frågorna i ett krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal https://securemail.superliitto.fi genom att välja Dataskyddsombud som mottagare.

3. LEVERANS AV TJÄNSTEN OCH BEHÖRIGHET

Användarvillkoren träder i kraft när användaren av de automatiskt skapade koderna har loggat in på Skarppi eller gästanvändaren skapar koder för Skarppi. Rätten att använda webbkursen är absolut personlig. Att överlämna användarnamnet till en tredje part är förbjudet. Det är också förbjudet att logga in på utbildningssidorna med någon annans användarnamn. Att överlämna kursnyckeln som behövs för att skapa gästkoder till en tredje part är förbjudet.

Yrkeslärare inom socialsektorn och hälsovårdsbranschen har rätt att använda materialet i Skarppis gästkategori som en del av sin undervisning. Lärare får dock inte överlämna inloggningsnyckeln till studerande för skapande av koder.

Kursdeltagarnas behörighet omfattar rätten att använda kursmaterialet för att genomföra kursen och rätten att skriva ut stödmaterial. I enlighet med dataskyddslagen (1050/2018) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679) upprätthåller Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf

ett personuppgiftsregister över alla som anmält sig till kursen, inklusive kontaktuppgifter och kursprestationer. Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf förbehåller sig rätten att använda registret för att utveckla och informera om tjänsternas webbutbildningstjänst.

Användaren förbinder sig till att använda tjänsten i enlighet med lag, god praxis och villkoren i detta avtal. Användaren bär personligen ansvaret för villkorsenlig användning av tjänsten.

4. UPPHOVSRÄTT

I enlighet med den aktuella upphovsrättslagen (404/1961) har Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf upphovsrätt till allt kursmaterial. Att använda, kopiera, skriva ut, ta skärmdumpar av, spara eller ändra materialet, skicka materialet till tredje parter eller översätta materialet till andra språk är förbjudet utan skriftligt tillstånd från Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf. Stödmaterialet kan skrivas ut för personlig användning.

5. TJÄNSTEPRODUCENTENS RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH DERAS BEGRÄNSNINGAR

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf:s Skarppi-webbtjänst erbjuds som den är, och tjänstens funktionalitet på kundens enhet garanteras inte. Tjänsteproducenten förbehåller sig rätten att göra ändringar i tjänsten, dess tillgänglighet och dess systemkrav.

Tjänsteproducenten ansvarar inte till användaren eller tredje parter för eventuella fel eller brister i tjänsten eller för direkta eller indirekta skador som användningen eller tolkningen av uppgifter kan orsaka.

Tjänsteproducenten ansvarar inte för skador som kan bero på hur tjänsten fungerar eller på att den inte fungerar. Tjänsteproducenten ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador som orsakas av eventuella tekniska fel, driftstörningar, driftavbrott eller något motsvarande i tjänsten. Eventuella störningar i tjänsterna åtgärdas så snabbt som möjligt.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf ansvarar inte för skador som orsakas av force majeure. Som force majeure räknas sådana oförutsägbara omständigheter eller ändringar i förhållandena som Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf inte kan påverka. Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf är skyldig att utan dröjsmål anmäla kunden om force majeure.

6. ATT LÖSA MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH FORUM

Om användaren konstateras ha agerat mot tjänstevillkoren, till exempel genom att använda Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf:s webbutbildningsmaterial på ett sätt som strider mot villkoren eller överlämna koder, annan behörighet eller material till tredje parter, kan tjänsteproducenten radera användarens Skarppi-koder. Missbruk av och vandalism mot denna elektroniska tjänst (bland annat onödiga beställningar, störning av teletrafiken, försök till dataintrång) anmäls till myndigheterna. På detta avtal tillämpas finsk lag.

Om en tredje part inleder en rättsprocess eller annat yrkande mot tjänsteproducenten som riktas mot användarens eller kundens verksamhet, ansvarar kunden för de kostnader som detta orsakar till tjänsteproducenten.

Strävan är att konfliktsituationer löses i första hand med ömsesidiga förhandlingar mellan parterna. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas i förhandlingar, löses tvisten genom rättsliga åtgärder enligt finsk lagstiftning.

7. KUNDSERVICE

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf
Banmästargatan 12
00520 Helsingfors

Du kan skicka din fråga i ett krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal https://securemail.superliitto.fi genom att välja Webbutbildningsstöd som mottagare.