16.5.2022

SuPers, Tehys och ERTOs enkät: Försämrade arbetsförhållanden och låg lön skapar vårdarbrist i privata omsorgsbranschen

Också den privata omsorgsbranschen och småbarnspedagogiken lider av en svår brist på vårdare, rapporterar fackförbunden SuPer, Tehy och ERTO. Förbunden undersökte sina medlemmars arbetshälsa i april-maj. Enkäten visade att många vill byta bransch och att så många som två tredjedelar av respondenterna har funderat på att helt och hållet lämna social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken. Höjda löner ses som den viktigaste faktorn för branschens dragnings- och hållkraft.

SuPer, Tehy och ERTO har i vårens avtalsförhandlingar utöver höjda löner och ett löneprogram krävt en lösning som leder till fortsatt krympande löneskillnad mellan den kommunala och den privata sektorn.

Inom den privata socialservicebranschen ligger lönerna under till och med kommunbranschens nivå och branschen karaktäriseras av att företagen söker vinst på bekostnad av arbetsförhållanden och löneutveckling för arbetstagarna.

Arbetsgivaren har som mål att försvaga arbetsvillkoren på bekostnad av arbetstagarens grundtrygghet. I denna personaldominerade bransch försöker företagen spara pengar genom att pruta på personalkostnaderna. SuPer, Tehy och ERTO förutsätter därför att arbetsgivarna inom privat omsorg och småbarnspedagogik inte bara höjer lönerna utan också utvecklar arbetsförhållandena och stärker personalens arbetshälsa.

Omsorgsbranschen och småbarnspedagogiken har också inom den privata sektorn stora svårigheter med sin dragnings- och hållkraft. Lönen står inte i proportion till hur ansvarsfullt, krävande och tungt arbetet är och på arbetsplatserna ställs orimliga krav på flexibilitet.

Vidare innehåller arbetsbeskrivningen inom äldreomsorgen fortfarande alltför många uppgifter som inte är direkt klientarbete, trots att lagens mening är att vårdare ska kunna koncentrera sig på vårdarbete.

”Vardagen är väldigt tung och hektisk. Den vanliga arbetstagaren har alltför mycket ansvar för hela husets löpande personalplanering och för hur tiden och personalen räcker till. Jag söker mig till bättre lön och lugnare jobb.”Utdrag ur de förhandlande organisationernas enkät om arbetshälsa

Under förra året har mer än hälften (55 %) av dem som svarat på SuPers, Tehys och ERTOs arbetshälsoenkät konstant eller ofta funderat på att byta jobb. En fjärdedel av samtliga respondenter har funderat på det hela tiden.  Två tredjedelar av respondenterna har funderat på att helt byta bransch och överge social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken.

Enkäten visar att en löneförhöjning skulle göra mest för att förmå arbetstagarna att stanna kvar i den nuvarande arbetsgivarens tjänst. Andra kvarhållande faktorer skulle vara fler anställda och bättre arbetsförhållanden. Bättre lön ses som den klart viktigaste faktorn när det gäller arbetsplatsens nyrekrytering.

Arbetet inom den privata socialservicebranschen har under de två senaste åren blivit mer belastande, anser mer än 80 procent av enkätens respondenter. Lika många anser att personalen är otillräcklig.

Inom omsorgsbranschen utgör arbetstagarna en värdefull tillgång och företagens viktigaste kapital, påpekar SuPers, Tehys och ERTOs förhandlare.

– Det gäller att ta vårdarbristen på allvar och se till att omsorgstjänsterna och småbarnspedagogikens tjänster kan tryggas också framöver.

Enkäten undersökte arbetshälsan bland SuPers, Tehys och ERTOs medlemmar inom den privata socialservicebranschen. Enkäten besvarades av 3 635 medlemmar 24.4–2.5.2022.

Förhandlingarna om den privata socialservicebranschens kollektivavtal pågår som bäst. Avtalsperioden löpte ut 30.4 och nu råder avtalslöst tillstånd.

SuPer, Tehy och ERTO förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal under namnet Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf. Förbunden representerar en överväldigande del av branschens fackanslutna arbetstagare. Arbetstagaren representeras av Välmåendebranschen HALI rf.

Mer info:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, 050 569 8710, jukka.parkkola@superliitto.fi
Tehys jurist Mirja Kinnunen, 09 5422 7151, mirja.kinnunen@tehy.fi
ERTOs jurist Camilla Heikkinen, 09 6132 3122, camilla.heikkinen @erto.fi