Laadukas varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella voidaan ehkäistä syrjäytymistä – pienet ryhmäkoot ja koulutetut hoitajat turvaavat lapsen tasapainoista kehitystä ja antavat hyvät eväät elämään. Tutustu SuPerin vinkkeihin.

Varhaiskasvatuksella voidaan ehkäistä syrjäytymistä – pienet ryhmäkoot ja koulutetut hoitajat turvaavat lapsen tasapainoista kehitystä ja antavat hyvät eväät elämään. Suuret ryhmäkoot aiheuttavat isoimmat lasten sekä päivähoidon työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavat ongelmat. Näitä ovat mm. stressi, haastava käyttäytyminen ja infektioiden leviäminen.

 • Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ryhmäkoot ovat pienet ja lapsia on sopivassa suhteessa kasvatusvastuullisiin ammattilaisiin. Lapsen etu on tulla kuulluksi ja päästä syliin.
   
 • Päiväkotien henkilöstörakenteessa tulee huomioida, että lapsilla on myös terveyden edistämiseen ja ylläpitoon liittyviä tarpeita, jolloin tarvitaan lääkehoidon osaamista. Lähihoitajilla on ainoana päivähoidon ammattiryhmänä lääkehoidon koulutus ja he huolehtivat lasten turvallisesta lääkehoidosta koulutettuina hoitoalan ammattilaisina.
   
 • Kouluiässä erityisen tuen tarve, käytöshäiriöt ja oppimisvaikeudet voivat lisääntyä. Se merkitsisi myös lisää kuluja säästöjen sijaan. Kunnan välilliset säästöt ovat selvästi suuremmat, jos jo päiväkodissa lapsiryhmiä pienentämällä pystytään ennaltaehkäisemään myöhemmin tulevia huomattavia korjaavia kustannuksia. Esim. nuorisopsykiatrian osastohoito maksaa 3 500 € viikossa ja huostaanotetun nuoren laitossijoitus 100 000 € vuodessa.
   
 • Päiväkotien suuret ja äänekkäät ryhmät ovat riski lasten fyysiselle ja psyykkiselle kehitykselle sekä terveysriski niin lapsille kuin päiväkotien työntekijöille.
   
 • Resurssivaje vaikuttaa suoraan hoivan laatuun. Riittämättömän hoivan tiedetään vaikuttavan erittäin epäedullisesti aivojen kehitykseen, ja vaikutukset voivat olla vakavia ja myös pysyviä. Suuret tuntimäärät, isot ryhmät ja hoitajavaihdosten yhteisvaikutus näkyvät lasten epäsosiaalisena käyttäytymisenä. Tiedetään, että ainoastaan ryhmäkokoa pienentämällä ja turvaamalla hoitajien pysyvyys voidaan kompensoida pitkien päivien kielteisiä vaikutuksia.
   
 • Tiivis oleskelu suurissa ryhmissä johtaa samalla yhä vastustuskykyisempien bakteerikantojen kehittymiseen. Suurilla päivähoitoryhmillä on suuri vaikutus koko yhteiskunnan terveyteen, talouteen ja työkykyyn: mitä enemmän lapset sairastavat, sitä enemmän vanhemmille tulee sairauspoissaoloja työstä tai opinnoista.
   

 

Varhaiskasvatuksella on kauaskantoiset vaikutukset

Syrjäytyneitä nuoria (15-29 v.) arvioidaan olevan Suomessa tällä hetkellä 51 300. Tämä tekee 160 syrjäytynyttä kuntalaista jokaista Suomen kuntaa kohden. Yhden syrjäytyneen kuntalaisen hinta on yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa.

 • Yhden syrjäytyneen kuntalaisen hinnalla palkattaisiin kymmeneksi vuodeksi 4 lähihoitajaa päiväkotiin.
   
 • Mikäli syrjäytyminen voitaisiin estää kymmenen kuntalaisen kohdalla, voitaisiin tällä rahalla palkata 40 lähihoitajaa 10 vuodeksi. Tästä voidaan päätellä, että kunnalle on pienempi panostus pienentää ryhmäkokoja ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä kuin sallia kuntalaisen syrjäytyminen.
   

Useimpien sairauksien tehokkainta hoitoa on ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisevä työ vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Ennaltaehkäisevässä hoidossa tarvitaan koulutettua hoitohenkilökuntaa.

Lähi- ja perushoitajilla on laaja ja monipuolinen koulutus, joka antaa valmiudet työskennellä kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla. Koulutettujen lähi- ja perushoitajien osaamisen laaja-alainen käyttö on työnantajalta järkevää ja kustannustehokasta.

 

Tutustu muihin vinkkeihin: