13.6.2023

Historiskt kollektivavtal för den privata socialservicebranschen

Resultatet av förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES) har godkänts av fackförbundens beslutande organ och även SuPers styrelse har godkänt förhandlingsresultatet den 12.6.2023. Förhandlingar pågick sedan slutet av januari och för att påskynda förhandlingarna utfärdade SuPer och andra fackföreningar utöver riktade strejkvarsel ett förbud mot övertid och skiftbyten, en ansökningsblockad och förbud mot inhopp för hela avtalsbranschen. Arbetskonflikten avslutades i och med förhandlingsresultatet den 8.6.2023. De strejker som hade utlysts att börja den 19.6. och den 20.6. avbröts efter att avtalslösningen accepterades.

Vi vill rikta vårt tack till alla medlemmar för ert engagemang i den gemensamma kampen! Utan ert stöd och er kollektiva styrka skulle vi inte ha uppnått en historiskt bra kollektivavtalslösning inom den privata socialservicebranschen. Varje medlems närvaro var synlig och kändes vid förhandlingsbordet!

- Lönehöjningarna i den privata socialservicebranschens kollektivavtal var historiskt höga och överträffade med råge arbetsgivarsidans hårt kontrollerade s.k. allmänna linje. Så höga ökningar har aldrig tidigare uppnåtts inom branschen. Före innevarande år hade heller inga strejker genomförts inom den privata socialservicebranschen. Efter en lång period av hårda förhandlingar resulterade stridsåtgärderna slutligen i en lösning som uppfyllde målen för förhandlingarna, påpekar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

Förhandlingsresultatet och avtalslösningen nåddes mellan arbetsgivar- och arbetstagarförbunden, inte genom ett förlikningsförslag av riksförlikningsmannen. Detta berodde bland annat på att den så kallade allmänna linjen rejält överskreds. Den överenskomna avtalsperioden är 1.5.2023–31.12.2025.

Minimitabellönen för närvårdare höjs med 12,7 procent, plus en engångsrat om 1,3 procent (470 euro) och en lokal rat om 0,7 procent, dvs. totalt 14,7 procent (sammanräknat i procent 14,2 procent). Inom den privata socialservicebranschen kommer ökningarna till fullt belopp att gälla merparten av närvårdarna, eftersom majoriteten av arbetstagarna betalas löner enligt minimilönetabellen (G19C) Även löneklass G20 höjs i samband med höjningarna av minimitabellönerna. Under avtalsperioden omfattas cirka 90 procent av de anställda av de nedre gränserna. Med beaktande av hela avtalsbranschen överstiger lönehöjningarnas totala sammanräknade lönehöjningseffekt för avtalsperioden 13 procent (vårdbiträdena har t.ex. något mindre ökningar än utbildad personal i lönegruppen C och uppåt).

Inom småbarnspedagogiken betalas en särskild engångsrat om 150 euro i stället för den lokala raten (0,7 procent). De som i maj 2025 arbetar inom småbarnspedagogiken betalas med andra ord en separat engångsrat om 150 euro, och de som arbetar inom socialtjänsten erhåller i augusti en lokal rat på 0,7 procent. I övrigt är lösningarna likartade inom småbarnspedagogiken och socialtjänsten.

Exempel: Under avtalsperioden höjs minimitabellönen för närvårdare, exkl. tillägg och med 11 års arbetserfarenhet, från cirka 2 319 euro till 2 612 euro (12,7 procent). Samma effekt av ökningen gäller för samtliga servicenivåer (så kallade ålderstillägg) och även för huvudstadsregionens lönetabell. Övriga ovan nämnda löneposter tillkommer. De allmänna höjningarna ökar förutom personliga löner och tabellöner dessutom samtliga lönetillägg. Höjningarna av minimitabellönerna och de allmänna höjningarna påverkar till exempel också arbetstidsersättningarna.

Avtalsperiodens löneökningar:

År 2023

1.9.2023         3,6 procents allmän lönehöjning och tabellhöjning

1.9.2023         Minimilönen höjs i samtliga sex svårighetsgrader, med tonvikt på höjningar i utbildade yrkesverksammas svårighetsgrader. Minimitabellönerna ökar för samtliga servicenivåer, med 1,9 procent i lönegrupperna A–B och med 2,2 procent i lönegrupperna C–F. Närvårdarna arbetar i lönegrupp C.

År 2024

Maj                  Inom småbarnspedagogiken betalas arbetstagarna i samband med den normala löneutbetalningsdagen i maj 2024 en engångsrat om 470 euro. Förutsättningen för utbetalningen av engångsraten är att arbetstagarens sammanhängande anställningsförhållande har inletts senast den 1.2.2024 och är i kraft vid tidpunkten för utbetalningen. Engångsraten betalas inte ut om arbetstagaren har sagt upp sitt anställningsförhållande före dagen för utbetalningen av engångsraten, förutom då det är fråga om pensionering.

Juni                  Arbetstagare inom andra avtalsbranscher än småbarnspedagogik betalas i samband med den normala löneutbetalningsdagen i juni 2024 en engångsrat om 470 euro. Förutsättningen för utbetalningen av engångsraten är att arbetstagarens sammanhängande anställningsförhållande har inletts senast den 1.3.2024 och är i kraft vid tidpunkten för utbetalningen. Engångsraten betalas inte ut om arbetstagaren har sagt upp sitt anställningsförhållande före dagen för utbetalningen av engångsraten, förutom då det är fråga om pensionering.

1.8.2024         2,4 procents allmän lönehöjning och tabellhöjning

1.8.2024         Minimilönen höjs i samtliga sex svårighetsgrader, med tonvikt på höjningar i utbildade yrkesverksammas svårighetsgrader. Minimitabellönerna ökar för samtliga servicenivåer, med 1,6 procent i lönegrupperna A–B och med 1,8 procent i lönegrupperna C–F. Närvårdarna arbetar i lönegrupp C.

År 2025

Maj                  Inom småbarnspedagogiken betalas arbetstagarna i samband med den normala löneutbetalningsdagen i maj 2025 en engångsrat om 150 euro med avseende att "främja småbarnspedagogikens hållkraft". Raten betalas enligt samma villkor som småbarnspedagogikens engångsrat i maj 2024, vid datumen för år 2025.

1.8.2025        1​,0 procents allmän lönehöjning och tabellhöjning

1.8.2025         Minimilönen höjs i samtliga sex svårighetsgrader, med tonvikt på höjningar i utbildade yrkesverksammas svårighetsgrader. Minimitabellönerna ökar för samtliga servicenivåer, med 1 procent i lönegrupperna A–B och med 1,2 procent i lönegrupperna C–F. Närvårdarna arbetar i lönegrupp C.

1.8.2025         Inom andra avtalsbranscher än småbarnspedagogik betalas i enlighet med anvisningen om fördelningen av den lokala raten en lokal rat om 0,7 procent med avseende att "främja välfärdsområdenas dragkraft".

Övriga ökningar

  • Förtroendepersoners, huvudförtroendepersoners och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs med 13 procent från och med den 1.9.2023.
  • Nivåerna för nödarbete höjs med 13 procent från och med den 1.9.2023.
  • Nivåerna för språktillägg höjs med 13 procent från och med den 1.9.2023.

Lönetabellerna hittas via den här länken.