Personaldimensioneringar

Personalmängden på arbetsplatsen ska alltid basera sig på behovsprövning: vilken personalmängd svarar på behoven hos dem som behöver hjälp på ett högklassigt och säkert sätt.

Arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivaren att sörja för arbetstagarnas säkerhet i arbetet. Detta gäller också arbetsbelastning. Arbetet ska planeras så att det inte orsakar arbetstagaren olägenheter eller en psykisk eller fysisk fara.

Personaldimensionering

Inom äldreomsorgen, hemvården och arbete med handikappade har klienternas fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionsförmåga och behovet av tjänster inverkan på den personalmängd som behövs. Minimirekommendationen för personaldimensioneringen innebär en verklig dimensionering, där frånvarande arbetstagare ersätts med vikarier. I personalen inräknas de arbetstagare inom social- och hälsovården som deltar i den direkta vården av klienten.

De närmaste cheferna och rehabiliteringspersonalen inräknas i personaldimensioneringen endast för den andel som de deltar i direkt klientarbete. Vårdbiträden samt personal som inte har en yrkesutbildning inom social- eller hälsovården inkluderas i personaldimensioneringen endast till den del som de utför direkt klientarbete. Biträdande personal och vårdbiträden kan emellertid inte vara ensamma under ett arbetsskift, och de får inte ansvara för medicinering.

Sektorspecifika minimiantal

Rekommendationen för ovillkorligt minimiantal personal i effektiverat serviceboende för åldringar och ålderdomshem är 0,50 vårdanställda per klient och inom långtidsvården på hälsocentralernas vårdavdelningar 0,60–0,70 vårdanställda per klient.

Bestämmelser om personaldimensioneringen för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre personer finns framöver i lagen. När lagen träder i kraft den 1 oktober 2020 ska personaldimensioneringen vara minst 0,5 anställda per klient. Vid ingången av 2021 ska personaldimensioneringen vara minst 0,55 och vid ingången av 2022 minst 0,6 anställda per klient. Övergångsperioden löper ut den 1 april 2023, då personaldimensioneringen på minst 0,7 anställda per klient träder i kraft fullt ut. Kommunerna är då också skyldiga att använda RAI-bedömningssystemet. (stm.fi)

Den tid som beviljas klienter inom hemvården och den arbetstid som arbetstagaren kan använda för omedelbart klientarbete jämförs med varandra. På detta sätt kan man konstatera om det är möjligt för personalen som arbetar under ett arbetsskift att genomföra de tjänster som beviljats klienterna.

Inom småbarnsfostran regleras personalantalet i lagen. Enligt lagen ska det i en grupp för barn över tre år finnas en utbildad anställd per sju barn (förhållande 1/7) och i en grupp för barn under tre år en utbildad anställd per fyra barn (förhållande 1/4). Statsrådets förordning (finlex.fi).

I mentalvårdstjänster avgörs personalantalet och kompetens utifrån rehabiliteringsklienternas behov. Om rehabiliteringsklienten bor i en privatbostad eller stödbostad, finns det ingen rekommendation om dimensionering. I boendeserviceenheter är minimidimensioneringen 0,3 vårdare per invånare och i effektiverade boendeserviceenheter 0,4–0,8 vårdare per invånare.

I boendeservice för handikappade är minimiantalet personal 0,5 anställda per invånare. Ett så pass lågt personalantal är emellertid tillräckligt endast till exempel i enheter, där invånarna tillbringar en del av dygnet på en annan plats (t.ex. på arbete eller i skola) eller att de har personliga assistenter. Om dessa krav inte uppfylls, är det relationstal som motsvarar behoven enligt de erfarenheter som erhållits i verksamheten 0,8. Ofta höjer bristerna i invånarnas funktionsförmåga och klienternas mångahanda och varierande behov relationstalet till 1,5 eller till och med över det.

Om en studerande arbetar som vikarie, ska arbetsgivaren alltid försäkra sig om vikariens yrkeskompetens och bestämma arbetsuppgifterna utifrån detta, i vilket fall vikarien kan räknas in i dimensioneringen.