Vårdardimensioneringen

Enligt lagstiftningen har varje klient och patient rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet.

  • Inom hälso- och sjukvården utgör hälso- och sjukvårdslagen, som bland annat innehåller förordningar om kvalitet och patientsäkerhet, utgångspunkten för all verksamhet.
  • Personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken regleras i lagen om småbarnspedagogik.
  • Kvaliteten på arbetsplatserna inom socialvården (t.ex. serviceboende, kollektivboende, hemvård, serviceboende med heldygnsomsorg) regleras i socialvårdslagen och i klientspecifika lagar, såsom lagen om service för äldre och tjänster för funktionshindrade.

Socialservicens enheter ska ha en plan för egenkontroll som beskriver enhetens vardag. Planen för egenkontroll ska tillämpas i privata enheter inom småbarnspedagogiken. Vid kommunala enheter inom småbarnspedagogiken rekommenderas att man gör upp en plan för egenkontroll.

Planen för egenkontroll är ett servicelöfte om kvalitet som fastställer personaldimensioneringen för verksamhetsenheten. Planen för egenkontroll är en offentlig handling och hålls till allmänt påseende för såväl personal, klienter och anhöriga till exempel i enhetens lobby eller andra gemensamma utrymmen.

Arbetarskyddslagen gäller alla arbetsplatser i Finland. Arbetet måste planeras på ett sådant sätt att det inte orsakar psykisk eller fysisk skada eller fara för arbetstagaren. Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att sörja för arbetstagarens säkerhet i arbetet. Detta gäller även arbetsbelastningen. Den vanligaste orsaken till stress inom social-, hälsovårds-, fostrans- och utbildningssektorerna är det låga antalet arbetstagare.

Hur definieras personaldimensioneringen och vilka räknas med? 

På verksamhetsenheterna, dvs. arbetsplatserna, ska dimensioneringen utgå från klienternas och patienternas behov: klienternas/patienternas funktionsförmåga och servicebehovet avgör antalet arbetstagare. 

Klienternas och patienternas servicebehov varierar beroende på om det t.ex. gäller småbarnspedagogik, mottagningsarbete, sjukhusvård, mentalvårds- och missbrukartjänster, tjänster för funktionshindrade eller äldreomsorg.

Minimiantalet arbetstagare definieras exakt i lag endast inom småbarnspedagogik och serviceboende med heldygnsomsorg för äldre.

Lagarna och rekommendationerna gäller offentliga och privata tjänsteleverantörer. Av privata arbetsgivare krävs tillstånd att bedriva verksamhet. Tillståndet beviljas antingen av regionförvaltningsverket (RFV) eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Tillståndet fastställer minimidimensioneringen vid vilken tjänsten kan tillhandahållas. 

Vid planeringen av antalet arbetstagare bör flexibiliteten i dimensioneringen säkerställas, till exempel hur kortare och längre personalfrånvaro kan kompenseras av vikarier. Frånvarande personer räknas inte med i dimensioneringen, men vikarier som anställs för att ersätta dem gör det. 

Om du misstänker att dimensioneringen på din arbetsplats inte är tillräcklig, bör du diskutera med dina kollegor om de tjänster som har överenskommits i planen för egenkontroll och klienternas individuella serviceplaner kan tillhandahållas. Om dimensioneringen inte uppfylls eller arbetstagaren identifierar andra faktorer som leder till att klientens servicekvalitet försämras, ska detta enligt socialvårdslagen anmälas (48 § socialvårdslagen).  


Dimensioneringen inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdslagen (8 § Kvalitet och patientsäkerhet) utgör utgångsläget för all verksamhet: Verksamheten inom hälso- och sjukvården ska baseras på evidens, god vårdpraxis och goda rutiner. Den ska vara högkvalitativ och säker och bedrivas på behörigt sätt.

På grund av variationen inom verksamheten på sjukhus och vårdcentraler bör vårdardimensioneringen alltid utvärderas från fall till fall.

Vårdpersonalens struktur och antal bestäms av bl.a. enligt patientvård, omsättning och utrymmeslösningar.


Dimensioneringen inom hemvården

Enligt lagen ska social- och hälsovårdstjänsterna som erbjuds en äldre person vara av hög kvalitet och säkerställa god vård och omsorg.

Enheten ska ha personal vars antal, utbildning och arbetsuppgifternas struktur motsvarar det antal äldre som erbjuds enhetens tjänster och det behov av tjänster som deras funktionsförmåga kräver, samt säkerställer tjänster av hög kvalitet.

Dimensioneringen inom hemvården kan utredas genom att jämföra den tid som tilldelats klienterna och den tid som arbetstagarna ägnar åt direkt klientarbete. På detta sätt är det möjligt att fastställa om det är möjligt för personalen inom ett skift att utföra de tjänster som beviljas kunderna. 

Tid som spenderas på direkt klientarbete inkluderar inte tid som spenderas på överflyttningar eller arbetstagarnas lagstadgade pauser.


Dimensioneringen inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre

  • Bemanningsgraden i serviceboende med heldygnsomsorg för seniorer ska vara minst 0,65.
  • 1.1.2028 ska dimensioneringen vara minst 0,7 anställda per klient.
  • Reformen av lagen om personaldimensionering trädde i kraft 1.10.2020.

Den personal som är delaktig i den direkta vården av klienten räknas. Chefer och rehabiliteringspersonal räknas i den utsträckning de är delaktiga i vården av den boende. Vårdbiträden räknas också i personaldimensioneringen i den utsträckning de deltar i vårdarbetet. Stödpersonal (t.ex. vårdbiträden) får inte vara ensamma på skiftet och får inte ansvara för medicineringen. 

Stödpersonal som kockar och städare räknas inte som vårdare, eftersom de inte är delaktiga i det direkta vårdarbetet.

Läs mer här: Lagreformen om vårdardimensionering


Dimensioneringen inom småbarnspedagogiken

Grupper med barn över tre år bör ha en utbildad arbetstagare per sju barn (förhållande 1/7). Grupper med barn under tre år bör ha en utbildad arbetstagare per fyra barn (förhållande 1/4). Regeringsdekret (finlex.fi).

Grupperna består av en sammansättning av tre pedagoger och barn som lyder under deras ansvar.
 
Antalet arbetstagare inom småbarnspedagogiken regleras i lagen om småbarnspedagogik (finlex.fi). Lagen föreskriver att en grupp samtidigt högst får ha tre barn per arbetstagare som utför vård-, undervisnings- och utbildningsuppgifter. Heldagsgrupper för barn som har fyllt tre år får högst bestå av 21 barn, och grupper med barn under tre år av högst 12 barn.

Reformen av dimensioneringsstrukturen träder i kraft först år 2030. Den förutsätter att 2/3 av personalen är högutbildad.