Arbetshälsa, arbetarskydd och utveckling av arbetslivet

Arbetarskydd/arbetssäkerhet

Arbetsgivaren är skyldig att ordna både arbetet och den fysiska och psykiska arbetsmiljön så att den är säker och hälsosam för arbetstagaren.  Verksamheten utgår från en riskbedömning som synliggör de saker för vilka arbetarskyddet ska förbättras och i vilken ordning förbättringarna ska genomföras. I bedömningen måste man beakta bland annat:

  • arbetsförhållanden
  • de olyckor som inträffat, yrkessjukdomar och tillbud samt

arbetstagarnas individuella förutsättningar, som ålder, kön, yrkeskunskap och hälsomässiga faktorer.

Riskbedömningen är arbetsgivarens skyldighet.

Riskfaktorer ska undanröjas eller minimeras så att arbetstagarna hälsa och säkerhet inte riskeras.  
Skötseln av arbetarskyddet kan inte delegeras t.ex. till företagshälsovården eller samarbetspersonalen för arbetarskyddet. Penningbrist är inte en godtagbar orsak till försummelse av säkerhetsfrågor.

Arbetshälsan förbättras förutom med en hälsosam arbetsmiljö även genom att erbjuda goda anställningsvillkor, genom att se till att arbetstagarna mår mentalt bra och genom att säkerställa att ledarskapet är rättvist.

Alla är skyldiga att iaktta de säkerhetsföreskrifter som utarbetats på arbetsplatsen och som arbetsgivaren gett inom ramen för sin bestämmanderätt, att beakta riskfaktorer och att meddela iakttagna brister i arbetsmiljön till den egna chefen och till arbetarskyddsfullmäktig.

Om det finns säkerhets- eller atmosfärproblem på din arbetsplats, kontakta aktörerna inom arbetarskyddet.

De viktigaste arbetarskyddsbestämmelserna är:

Anställningsförhållandets villkor regleras av
•    arbetsavtalslagen och kollektivavtal

Arbetsmiljön regleras av
•    arbetarskyddslagen och bestämmelser på lägre nivå som getts med stöd av denna:
        - Arbetarskyddslag 
        - Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 577/2003
•    Statsrådets förordning om förebyggande av olyckor på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården

Arbetstiden regleras av
•    arbetstidslagen
•    semesterlagen

Läs mer:

    
För mer information om arbetarskydd samt arbetarskyddsval inom den kommunala och privata sektorn, se arbetarskyddssamarbete.