Var får man hjälp vid problemsituationer?

Om du har frågor kring ditt arbete eller arbetsförhållande vänd dig i första hand till din förman. Om förmannen inte kan hjälpa eller ni har olik syn på saker och du vill veta vad kollektivavtalet säger, vänd dig till din förtroendeman. Namn och kontaktuppgifter på din förtroendeman hittar du på personalens infotavla.

Ifall frågan gäller arbetarskydd, alltså ett fysiskt eller psykiskt problem i arbetsmiljön, kontakta arbetarskyddsfullmäktige.

Om det gäller samarbetsfrågor, alltså frågor som enligt samarbetslagen tillsammans bör lösas gällande arbetsmiljö eller övriga frågor, kontakta din representant för samarbetsfrågor.

Om det gäller lokala avtalsfrågor alltså en fråga gällande arbets- eller kollektivavtal vänd dig till din förtroendeman eller fackavdelningens ordförande.

Om din sak kräver specialkunnande, kontakta intressebevakningsenheten. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.


Intressebevakningsenheten:

  • svenskspråkig telefontid: måndagar kl. 9–12, telefon 09 2727 9165

Obs! Telefonservice är bara till SuPers medlemmar. Saken kollas i början av samtalet.

Yrkesrelaterad intressebevakning:

  • tel 09 2727 910
  • e-post: amedusv@superliitto.fi

Rättshjälp av SuPer

Förbundets jurister bistår medlemmarna med juridiskt stöd om tvisterna måste lösas i förvaltningsdomstolar, tingsrätter, försäkringsdomstolen och arbetsdomstolen.

Vid behov kan ärenden även ges till utomstående advokater.

Förbundets rättshjälp begränsar sig till tvister gällande arbets- och tjänsteförhållanden. T.ex. familje- och kvarlåtenskapsrättsliga samt förmögenhetsrättsliga ärenden hör inte till rättshjälpen. I dessa ärenden kan man få hjälp av t.ex. kommunala rättshjälpsbyråer.

Rättshjälpen är i huvudsak avgiftsfri för medlemmarna. I vissa fall kan medlemmen bli tvungen att betala självrisk för rättsskyddsförsäkringen.

En medlem som behöver rättshjälp ska först vända sig till förbundets jurister för att utreda behovet av rättshjälp.