SuPers medlemsavgifter

SuPers medlemsavgifter fastställs varje kalenderår. Om ditt förhållandet förandrar, var vänlig och uppdatera dina medlemsuppgifter med elektronisk blankett nedanför eller på Oma SuPer.

Medlemsavgift 1,2 %

 • Arbetande medlem, beräknas på bruttolönen. 
  (Medlemskap i arbetslöshetskassa ingår)

Medlemsavgift 6 euro/månad

 • Studerande som bedriver fortsatta studier och som inte har löneinkomster.
 • En medlem som på grund av sitt eget val inte befinner sig på arbetsmarknaden eller som inte omfattas av stöd.
  (Medlemskap i arbetslöshetskassa ingår)

Medlemsavgift 10 euro/månad

 • Medlemmar som verkar som företagare.
  (Medlemskap i arbetslöshetskassa ingår för högst 18 månader från att företagsverksamheten inletts)

Medlemsavgift 20 euro/år

 • Pensionerad medlem.
  (Medlemskap i arbetslöshetskassa ingår inte. Om en medlem vill fortsätta att vara medlem i arbetslöshetskassan, avgift är +84 euro/år.)

Befriade från medlemsavgift

 • Studerandemedlem som ansluter sig till SuPer för första gången.
 • En medlem som är moderskaps-, faderskaps- eller sjukledig eller på motsvarande period vars förmån utbetalas av FPA eller pensionsanstalt (grunden och perioden för befrielse meddelas till medlemsenheten för att befrielsen ska kunna beviljas).

Betalning av medlemsavgift

Medlemsavgiften är i regel procentuell och beräknas på den lön som är underställd förskottsinnehållning och betalas varje kalendermånad. 

Medlemmen betalar medlemsavgiften själv eller befullmäktigar arbetsgivare att innehålla den på lönen.

Om medlemsavgiften debiteras från lönen, ska en fullmakt lämnas till arbetsgivaren (i praktiken löneräknaren)

Medlemsavgiftstabell

Medlemsavgiftsreferenserna för dem som betalar avgiften själva skickas i januari månad för innevarande år.

Medlemsavgiftsreferenserna för pensionärsmedlemmar för kalenderåret skickas i april–maj.

Tak för medlemsavgift

SuPer har satt ett maxbelopp på 600 € / år för den medlemsavgift, som ska betalas på löneinkomsten. Den del som överstiger maxbeloppet återbetalas under det följande året.

Maxbeloppet gäller endast medlemsavgiften för den lön som intjänats under det nämna  året. Betalningar som ursprungligen förfallit till tidigare och som du hanterar t ex enligt betalningsplan beaktas inte.  Medlemsavgiften som betalas för a-kassans förmåner beaktas inte heller.
 

Anvisningar för betalning av medlemsavgiften

När medlemsavgiften debiteras från lönen

De som på medlems-/fullmaktsblanketten har valt arbetsgivaruppbörd gör en fullmakt för att debitera medlemsavgifterna direkt från lönen. Fullmakten tillställs arbetsgivaren (löneräknaren) och en kopia på fullmakten skickas till SuPers medlemsenhet.

Detta är det vanligaste och enklaste sättet att sköta om medlemsavgifterna eftersom arbetsgivaren sköter om att redovisa medlemsavgifterna till förbundet. Om du har flera arbetsgivare ska du göra en separat fullmakt för varje arbetsgivare.

Medlemmen ansvarar dock alltid för att kontrollera lönespecifikationen att medlemsavgiften har debiterats.

Förbundets exemplar av den ifyllda fullmaktsblanketten ska skickas till SuPers medlemsenhet. Medlemmen sköter om detta själv eller ber löneräknaren att göra detta.  När fullmakten eller en kopia av det har kommit till förbundet, skickar medlemsenheten löneräknaren de uppgifter som behövs för redovisningen.  

Uppbörden av medlemsavgifter börjar i allmänhet i början av nästa kalendermånad, beroende på arbetsgivarens löneutbetalningsperioder.

När medlemmen betalar själv

SuPers medlemsenhet skickar en lista med referensnummer till dem som på medlems-/fullmaktsblanketten har valt att betala själv. Listan med referensnummer innehåller ett referensnummer för varje månad under kalenderåret. Referensnumret är viktigt eftersom det innehåller information om betalaren och om vilken period betalningen gäller.

Referensnumren är avsedda endast för styrning av de medlemsavgifter som medlemmarna betalar själva och kan inte användas av till exempel löneräknaren.

Förfallodagen är i allmänhet den 15:e dagen i varje månad och betalningarna utförs retroaktivt. Till exempel är förfallodagen för medlemsavgiften för januari månad den 15 februari. Medlemsavgifterna ska betalas senast på förfallodagen.

Medlemsavgiften beräknas på hela kalendermånadens löneinkomst. Till dessa inkomster räknas även eventuella tillägg som har utbetalats under månaden.  Medlemsavgiften på 1,2 % beräknas på den inkomst som är underställd förskottsinnehållning (före skatter o.d. avgifter har avdragits) och som har betalats som lön.

Reseersättningar och andra inkomster som inte utgör beskattningsbar inkomst räknas inte med. Inkomster som utbetalas som ersättningar av stödtyp räknas inte heller med.

Beräkningsformeln för medlemsavgiften är: bruttoinkomst multiplicerat med 1,2 och dividerat med hundra (t.ex. 2 000 x 1,2 / 100).

Uppföljning av medlemsavgifter

Oavsett betalningssätt är det alltid på medlemmens ansvar att sköta om medlemsavgiften. 

Om arbetsgivaren debiterar avgiften från lönen, bör medlemmen följa med uppbörden av

medlemsavgifter i sin lönespecifikation samt i den elektroniska medlemstjänsten. De medlemmar som själva betalar medlemsavgiften ska sköta om att medlemsavgiften betalas senast på förfallodagen och de kan vid behov följa upp betalningarna i den elektroniska medlemstjänsten.

SuPers medlemsenhet övervakar betalningen av medlemsavgifter. En påminnelse skickas för försummade betalningar om medlemsavgifterna inte har betalats under flera månader. Påminnelsen skickas endast en gång. Om medlemmen inte reagerar på denna inom utsatt tid, avslutas medlemskapet. Ett skriftligt beslut ges om uppsägningen.