Jämlikt bemötande i arbetslivet

Med jämlikt bemötande avses att arbetstagare som är sinsemellan jämförbara behandlas jämlikt i likadana situationer oavsett kön, ålder, nationalitet eller en annan personlig egenskap. Det måste finnas ett godtagbart arbetsrelaterat skäl för att försätta människor i en ojämlik ställning (t.ex. en teater söker en skådespelerska för en kvinnlig roll, varvid endast kvinnor kan söka till rollen).

SuPers mål är att främja att jämlikhet och likställdhet förverkligas på arbetsplatserna genom att bland annat förhandla fram sådana kollektivavtal som reducerar ogrundade löneskillnader mellan könen. Dessutom är målet att ingripa i ogrundade visstidsanställningar och verka för att visstidsanställda arbetstagare ska få en jämbördig ställning med andra arbetstagare.

Ett viktigt mål är att sammanjämka arbete och familjeliv så att båda könen har jämbördiga möjligheter att kombinera arbete och föräldraskap och att användningen och kostnaderna av familjeledigheter fördelas jämnare än idag till båda föräldrarnas arbetsgivare, inte endast till kvinnodominerade branscher. Det är viktigt att uppmuntra pappor att använda familjeledigheter i allt större utsträckning, eftersom detta har konstaterats främja kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

SuPer främjar principen om lika lön för likvärdigt arbete. Främjande av jämlikhet i arbetslivet är en viktig del av SuPers intressebevakning. Främjande av jämlikhet och ett jämlikt bemötande av de anställda är arbetsgivarens skyldighet, men alla ansvarar för ett jämlikt beteende på arbetsplatsen.

Rättvis behandling ökar arbetsmotivationen och engagemanget i arbetet, vilket medför förbättrad produktivitet. Detta gynnar hela arbetsgemenskapen.

Förbud mot diskriminering

Ingen får diskrimineras på grund av sina personliga egenskaper. Förbjudna diskrimineringsgrunder är bl.a.

  • ålder
  • kön
  • hälsotillstånd
  • handikapp
  • nationalitet eller etniskt ursprung
  • religion eller övertygelse
  • åsikt
  • kön eller sexuell läggning
  • fackföreningsverksamhet
  • annan orsak som hänför sig till personen

Diskriminering är förbjuden i alla skeden av anställningsförhållandet, från det att jobbannonsen publiceras till att anställningsförhållandet avslutas. Arbetstagarna ska behandlas jämlikt när det gäller såväl anställningsgrunder, arbetsförhållanden, arbetsvillkor, avancemang i karriären som möjlighet att delta i utbildning.

Diskriminering i arbetslivet förbjuds i arbetsavtalslagen och jämlikhetslagen. Könsbaserad diskriminering förbjuds i jämställdhetslagen. En arbetsgivare som gör sig skyldig till diskriminering kan dömas att betala kompensation till den diskriminerade personen.

Arbetsavtalslagen 2 kap 2 §
Lag om likabehandling 6 §
Jämställdhetslagen 8 §