Organisationen

  • Fackavdelningen är kärnan i SuPers verksamhet.
  • Det högsta beslutande organet är förbundsmötet som bland annat väljer ordförande och ordförande för representantskapet.
  • Under förbundsmötesperioden har representantskapet den högsta beslutanderätten.
  • Förbundsstyrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av fackförbundet.
  • Arbetsutskottet bereder de ärenden som ska behandlas av förbundsstyrelsen, har hand om strategisk planering och handlägger de ärenden som förbundsstyrelsen har delegerat till det.

Förbundsmöte

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsmötet hålls vart fjärde år och sammanträder nästa gång år 2024.

Förbundsmötet väljer förbundsordförande, vice förbundsordförande, ordförande och vice ordförande för representantskapet samt revisorer. Förbundsmötet bekräftar val av förbundsstyrelsemedlemmar. Förbundsmötet beslutar om riktlinjer för verksamheten samt om ärenden som hör till representantskapets vårmöte under förbundsmötesåret. Fackavdelningarna kan lämna motioner till förbundsmötet.

Medlemmarna väljer representanter till förbundsmötet via post- eller internetröstning.

Representantskap

Under förbundsmötesperioden har representantskapet den högsta beslutanderätten. Mandatperioden för representantskapet är tiden mellan förbundsmöten, dvs. fyra år. Representantskapet har två ordinarie möten per år. 

På vårmötet behandlar representantskapet de viktigaste verksamhetsområdena och målsättningarna för nästkommande år, godkänner bokslutet och verksamhetsberättelserna samt fattar beslut om fackavdelningarnas motioner.

På höstmötet godkänner representantskapet verksamhetsplanen och budgetförslaget samt tar beslut om medlemsavgifter och behandlar fackavdelningarnas motioner.

Medlemmarna i fackavdelningarna väljer medlemmarna till representantskapet via post- eller internetröstning.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av fackförbundet. Förbundsstyrelsen sammankallar förbundsmötet och representantskapets möten samt bereder de ärenden som ska behandlas på respektive möte.
Förbundsstyrelsen:

  • verkställer de beslut som fattas av förbundsmötet och representantskapet.
  • bereder budgeten och verksamhetsplanen samt verksamhetsberättelsen och bokslutet.
  • beslutar om utlåtanden och gör ställningstaganden i principiellt viktiga frågor samt fastställer förbundets personalpolitiska principer.

Förbundsstyrelsens medlemmar ska hålla kontakt med fackavdelningarna inom sina respektive verksamhetsområden.
Bortsett från ordförande och vice ordförande väljs medlemmarna till förbundsstyrelsen per valkrets på fackavdelningarnas gemensamma möten, bland de kandidater som fackavdelningarna har utsett.

Arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder de ärenden som ska behandlas av förbundsstyrelsen, har hand om strategisk planering och handlägger de ärenden som förbundsstyrelsen har delegerat till det. Förbundsstyrelsen utser arbetsutskottet bland sina medlemmar.

Fackavdelning

Fackavdelningen är kärnan i SuPers verksamhet. Samtliga supermedlemmar tillhör en fackavdelning antingen enligt sin arbetsplats eller bostadsort. Endast studerandemedlemmar är direktanslutna till SuPer, men de kan delta i verksamheten i fackavdelningen i sitt område. Det finns över 200 fackavdelningar på olika håll i Finland.

Kom med i fackavdelningens verksamhet -sidan.