Utövande av yrke

Arbete som utförs inom social- och hälsovården regleras av lagar och förordningar. Förutom lagar styrs verksamheten av yrkeskårens etiska anvisningar.
Arbetet är krävande klient- och patientarbete. Arbetstagaren ska:

  • upprätthålla sin yrkeskompetens bland annat med lagstadgad fortbildning,
  • följa upp utvecklingen inom området och
  • påverka utvecklingen av sitt arbete.

Också läkemedelsbehandling är en del av närvårdarnas och primärskötarnas arbete.

Arbetshälsa har fått allt större betydelse på 2000-talet: branschens attraktionskraft samt hur länge utbildade yrkesmänniskor stannar kvar inom vårdbranschen beror till stor del på hur arbetshälsa främjas på arbetsplatser.