Dataskydd och datasäkerhet

På den här sidan beskrivs principerna och rutinerna för dataskydd och datasäkerhet som SuPer följer för att säkerställa skyddet av medlemmarnas integritet, en konfidentiell kommunikation och övriga berättigades intressen.

Beskrivningar av behandlingsåtgärder 

I beskrivningarna av behandlingsåtgärderna skildras för vilka ändamål och hur personuppgifter används i olika register hos SuPer.

Marknadsföring av medlemsförmåner 

Vi kan skicka våra medlemmar meddelanden i anslutning till marknadsföringen av våra medlemsförmåner. Vi strävar efter att informationen är nyttig och att antalet meddelanden är måttligt. Som vår medlem har du alltid rätt att förbjuda direktmarknadsföring.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke för marknadsföringen av medlemsförmånerna när som helst på ett av de här sätten:

  • Redigera uppgifterna på SuPer:s medlemssidor (webbplatsen) på adressen https://www.superliitto.fi/jasensivut/ 
  • Skriftligt till adressen Finlands närvårdar- och primärskötarförbund rf, SuPer medlemsenhet, Bangårdsgatan 12, PB 112, 00521 HELSINGFORS.

SuPer utför ingen profilering, tar inga automatiska enskilda beslut eller genomför direktmarknadsföring utan den registrerades lov. SuPers behandling i syfte att förverkliga den registeransvarigas eller tredje parters berättigade intressen kränker aldrig den registrerades intressen, grundläggande rättigheter eller friheter. Den registrerade har emellertid rätt att begränsa och motsätta sig behandling.

Beställning av registerutdrag  

Alla registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats i registret. Du kan beställa ett registerutdrag över dina egna personuppgifter elektroniskt eller per post på en pappersblankett. Vi skickar uppgifter inom en månad efter att vi har fått begäran. Du kan skicka en begäran per halvår utan avgift.  

Beställning av registerutdraget (register över medlemsuppgifter)

I första hand kan en medlem kontrollera sina personuppgifter själv på SuPers medlemssidor (webbplats) på adressen
https://www.superliitto.fi/jasensivut/.

Begäran kan också lämnas i ett krypterat e-postmeddelande till SuPers medlemsenhet. Använd blanketten på adressen https://securemail.superliitto.fi. Välj som mottagare medlemsenheten och som ämne ”Begäran om rättelse av personuppgifter".

Beställning av registerutdrag (ärenderegister)

Begäran lämnas i ett krypterat e-postmeddelande till SuPers enhet för intressebevakning. Använd blanketten på adressen https://securemail.superliitto.fi. Välj som mottagare intressebevakningen och som ämne ”Begäran om insyn i personuppgifter".

Beställning av registerutdrag (semesterverksamhetsregister)

Begäran lämnas i ett krypterat e-postmeddelande till SuPers ekonomi- och personalenhet. Använd blanketten på adressen https://securemail.superliitto.fi. Välj som mottagare semesterbostäder  och som ämne ”Begäran om insyn i personuppgifter".

Information om kränkning av dataskyddet 

Anmäl kränkningar mot dataskyddet som du har observerat i SuPers tjänster i ett krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal på adressen https://securemail.superliitto.fi/. Välj dataskyddsansvarig som mottagare och som rubrik för meddelandet ”Kränkning mot dataskyddet.

Dataskyddsansvarig

Du kan kontakta dataskyddsansvarig så här: