Yrkesutbildning

En yrkesinriktad grundexamen ger de färdigheter som krävs för yrkeskompetens. En sådan examen är bred och ger den studerande en allmän behörighet för vidare studier. I studierna fokuserar man på den studerandes personliga studieväg och kontakten med arbetslivet. Utbildningarna för unga och vuxna är enhetliga och man kan söka till utbildningen året runt.

Yrkesinriktade examina

Till yrkesinriktade examina hör yrkesinriktade grundexamina på 180 kompetenspoäng (kp), yrkesexamina (150 kp) och specialyrkesexamina (180 kp).

En yrkesinriktad grundexamen består av yrkesinriktade (145 kp) och gemensamma (35 kp) examensdelar. Inom grundexamen kan man flexibelt välja examensdelar som stärker de egna kunskaperna.

Yrkesinriktade grundexamina

  • Närvårdare
  • Instrumentvårdare
  • Barnledare
  • Läkemedelstekniker

Se även: Läs mer om de gällande och nya examensgrunderna (studieinfo.fi)

Antagning av studerande

Utbildningsanordnaren (läroanstalten eller motsvarande) fattar beslut om antagning av studerande. Även om inträdesprov inte används finns det ändå krav gällande hälsotillstånd och funktionsförmåga (studieinfo.fi). SORA-lagstiftningen (oph.fi) ger utbildningsanordnare rätt att vid behov ingripa om en studerande visar sig vara olämplig.

Kontakta utbildningsanordnaren om:

  • en studerande upprepade gånger eller på ett allvarligt sätt äventyrar en klients/patients hälsa och säkerhet
  • en studerandes bristfälliga eller felaktiga agerande eller likgiltiga attityd fortsätter trots anmärkningar eller en studerande väsentligen försummar säkerhetsföreskrifterna för praktiska uppgifter.

Berätta för läraren om bristerna i den studerandes arbete samt behovet av handledning och stöd i förhållande till de krav på yrkeskunskap som nämns i examensgrunderna. Beskriv de situationer där säkerheten äventyras. Ett enskilt misstag uppfyller vanligen inte kraven för att studierätten ska kunna dras in.

Avläggande av examen

En personlig kompetensutvecklingsplan (minedu.fi) görs upp för varje studerande. Inlärning på arbetsplatsen (minedu.fi) förverkligas genom utbildningsavtal och/eller läroavtal.

Handledning på arbetsplatsen

Arbetsplatsen bör göra upp anvisningar för handledning av studerande (ohjaan.fi) och informera alla om dem. Arbetsplatshandledaren är den studerandes stödperson. Handledaren är utbildad och har i regel samma examen som den studerande är på väg att avlägga. Arbetsplatshandledaren introducerar den studerande i arbetet och handleder den studerande i enlighet med den studerandes personliga mål.

Bedömning av yrkeskunskapen

Den studerande bevisar sitt kunnande genom individuellt planerade yrkesprov. De avläggs på arbetsplatser i enlighet med examens delar. Kunskaperna bedöms av läraren i samarbete med arbetsplatshandledaren.

Godkända prestationer i de olika delarna i en yrkesinriktad examen bedöms med skalan 1–5. Gemensamma examensdelar samt yrkes- och specialyrkesexamina bedöms med skalan godkänt/underkänt. En studerande som är missnöjd med sitt vitsord kan söka rättelse.

Utbildningsanordnaren bekräftar den studerandes prestationer i enlighet med de gällande examensgrunderna. Andra motsvarande studier kan godkännas som en del av examen om bedömarna konstaterar att examenskraven uppfylls.

SuPers guide Handledning och bedömning av studeranden på arbetsplatsen (PDF) är avsedd att användas som stöd för handledningen och bedömningen av studerande inom yrkesinriktade utbildningar på arbetsplatser.

Arbetarskydd för studerande

Den studerandes säkerhet i arbetet ska tryggas i enlighet med vad lagen kräver. Den studerande ska omsorgsfullt bekanta sig med arbetsuppgiften och anvisningarna. Den studerande ska följa anvisningarna och anmäla eventuella säkerhetsbrister som han eller hon upptäcker.

Unga personer (under 18 år) får inte utföra arbete som äventyrar deras hälsa. Unga personer får inte heller arbeta ensamma med uppgifter som medför risk för olycka eller våld. Studerande arbetar under handledning av en utbildad person.

SuPer-förmåner: Försäkring