Förbundsmötet 2024

SuPer håller förbundsmöte 29–30 maj i Helsingfors.

På förbundsmötet ska superfolkets egenvalda representanter bland annat välja presidium, besluta om riktlinjerna för verksamheten under de närmaste åren och diskutera fackavdelningarnas motioner. 

Pressmeddelanden


Förbundsmötet i korthet:

 • SuPers förbundsmöte är förbundets högsta beslutande organ.
 • Förbundsmötet sammanträder vart fjärde år.
 • Mötet hålls 29–30 maj 2024 i Helsingfors.
 • Delegaterna till mötet väljs i vårens förbundsmötesval. Valinfo på svenska

Hur fattas besluten i SuPer? Läs mer  


SuPers ordförandekandidater

Till ny ordförande för SuPer kandiderar:

Till ny vice ordförande kandiderar: 

 


Ordförandekandidaterna

Anne Heiskanen

Anne Heiskanen 

 • Närvårdare, magister i förvaltningsvetenskap

 • Hemort: Idensalmi 

 • Arbetsplats: Live-stiftelsen i Idensalmi, rehabiliteringstjänsterna

 • Nuvarande förtroendeuppdrag inom SuPer: vice ordförande, medlem i arbetsutskottet och förbundsstyrelsen, huvudförtroendeman och medlem i fackavdelningens styrelse.

 • Kandidat till förbundsordförande


Vilka anser du att SuPers största utmaningar är under den förestående fyraårsperioden och hur ämnar du svara på dem?

Den största utmaningen utgörs av förändringarna i arbetslivet och på arbetsmarknaden samt att i denna situation trygga intressebevakningen. Arbetsmarknadsläget innebär en stor utmaning för kollektivavtalsförhandlingarna. För mig är det viktigt löneutvecklingen tryggas och arbetsförhållandena förbättras.

Förändringarna i servicenätverket för vårdtjänster, arbetsinvandringen och de språkrelaterade problemen medför förändringar i medlemmarnas arbetssituation. Dessa frågor måste SuPer svara på. Medlemsrekryteringen ska vara målinriktad.

I uppdraget som ordförande menar jag att det är särskilt viktigt att göra medlemmarnas röst hörd, såväl i beslutsprocessen som i den samhälleliga debatten.


Päivi Inberg

Päivi Inberg

 • Primärvårdare

 • Hemort: Tusby

 • Arbetsplats: Mellersta Nylands välfärdsområde

 • Nuvarande förtroendeuppdrag inom SuPer: representantskapets ordförande, huvudförtroendeman, SuPer-Opo, medlem i fackavdelningens styrelse, medlem i styrelsen för Supers arbetslöshetskassa

 • Kandidat till förbundsordförande  

 

Vilka anser du att SuPers största utmaningar är under den förestående fyraårsperioden och hur ämnar du svara på dem?

Det finns många slags utmaningar. Att påverka regeringsprogrammet och följa upp vilka åtgärder som vidtas är viktigt. Framtiden är svår för välfärdsområdena: vågar man ifrågasätta finansieringen och inbesparingarna, vågar man kräva att lag ska följas?

De förestående förhandlingsronderna blir problematiska inom alla de sektorer som berör superfolket. Håll- och attraktionskraft krävs för både social- och hälsovård och småbarnspedagogik.

Som ordförande skulle jag djärvt ta ställning, påverka och samarbeta med olika intressentgrupper för att göra medlemmarnas röst hörd.  


Harri Järvelin

Harri Järvelin 

 • Primärvårdare

 • Hemort: Tammerfors 

 • Arbetsplats: Birkalands välfärdsområde/Tays, njurcentralen

 • Nuvarande förtroendeuppdrag inom SuPer: Huvudförtroendeman inom Birkalands välfärdsområde, ersättare i SuPers styrelse, fackavdelningens sekreterare.

 • Kandidat till förbundsordförande

 

Vilka anser du att SuPers största utmaningar är under den förestående fyraårsperioden och hur ämnar du svara på dem?

SuPer ska agera rättvist så att alla medlemmar beaktas och stå starkt som självständigt förbund, utan att glömma betydelsen av samarbete med andra förbund och aktörer.

Förhandlingar förs alltid mellan två parter som vardera har sina egna mål. Ett gott slutresultat nås inte utan förståelse för motpartens behov. Med min långa erfarenhet av intressebevakning och av att skapa relationer till lokala och nationella förhandlingspartner har jag goda förutsättningar att uppnå ett gott slutresultat.

Försvaret av SuPers intressen förutsätter mod, kunnande och respektfullt samarbete. Det är så jag brukar arbeta.


Kandidat till vice ordförande

Hanna Jokinen 

Hanna Jokinen 

 • Närvårdare, minnessköterska

 • Hemort: Hattula

 • Arbetsplats: Arbetsarrangemang för hemvård/Egentliga Tavastlands välfärdsområde

 • Nuvarande förtroendeuppdrag inom SuPer: Representantskapets vice ordförande, kontaktmedlem, SuPer-Opo. Medlem i STTK:s representantskap (SuPers representant).

 • Kandidat till vice ordförande för förbundet 

 

Vilka anser du att SuPers största utmaningar är under den förestående fyraårsperioden och hur ämnar du svara på dem?

Utmaningen för SuPer, liksom för hela fackföreningsrörelsen, är medlemsrekrytering och medlemsnöjdhet, utan att förglömma de studerande! Ju större förbund vi är, desto mer kan vi påverka och bedriva våra intressen.

Jag kommer att försvara resurserna för medlemsrekrytering och nya, innovativa metoder för medlemsrekrytering. För att medlemsrekryteringen ska lyckas måste fackavdelningarna stödjas.

Kommunikationen har enorm betydelse! SuPer måste fram över både synas och höras ännu mer än hittills. Min uppgift är att mycket aktivt skriva på sociala medier och i tidningarna. Detta är också min starka sida.