2.1.2020

Kommunerna sparar

År 2019 stannar i minnet hos de SuPer-anslutna förtroendemännen för kommunernas, städernas och samkommunernas sparåtgärder. Sparmål söks både inom social- och hälsovården och inom småbarnspedagogiken.

Under förra året framlades olika förslag inom kommunerna om sparåtgärder till över 80 arbetsgivare. De gällde 18 000 SuPer-medlemmar.

Anställda har flyttats till andra uppgifter för att undvika uppsägningar, exempelvis från institutionsvård till hemvården. Arbetsgivaren har i samarbetsförhandlingarna fört fram frivilliga sparåtgärder, såsom talkoledigheter. När man inte har kunnat spara har arbetsgivarna fattat beslut om att permittera personal. SuPer har lyckats begränsa permitteringarna så att de som jobbar med dygnetruntvård och inom hemvården inte drabbas. Förtroendemännens främsta uppgift har varit att försvara medlemmarnas anställning.

– Tack till förtroendemännen och till de aktiva inom fackavdelningarna för att de gett aktuell information till förbundet – på så vis har vi i tid kunnat påverka beslutsfattarna. Att hjälpa medlemmarna lokalt under samarbetsförhandlingar är ett synnerligen värdefullt arbete, tackar SuPers avtalsexpert Anne Villman.

Lönar det sig att ta till frivilliga sparåtgärder?

Som ett alternativ till permitteringar erbjuder arbetsgivarna oavlönade ledigheter, talkoledigt, för det är lättare att nå sparmålet med ett chefsbeslut. Då är arbetstagaren ensam om att bära ansvaret för ledigheten. En permittering däremot kräver en noggrann plan av arbetsgivaren samt ansvar för beslutsfattandet.

– Arbetstagaren behöver inte ansöka om talkoledigt. I vilket fall som helst kan man utöver det råka ut för permittering senare, påpekar Villman.

Talkoledigt är helt oavlönat och påverkar också arbetstagarens årsinkomst. Då kan det exempelvis leda till att sjukdagpengen sjunker följande år. SuPer godkänner inte avtalet om talkoledigt.

– Om arbetsgivaren föreslår att du ansöker om talkoledigt är det bäst att du genast tar kontakt med din egen förtroendeman. Du ska aldrig underteckna några slags avtal utan att kontrollera saken, säger Villman.

Du får stöd under en permittering

Man avtalar inte om en permittering, utan arbetsgivaren fattar ett ensidigt beslut om den. Under en permittering kan en SuPer-medlem få utkomstskydd för arbetslösa efter fem självriskdagar. Det förutsätter att man anmäler sig som arbetslös arbetssökande den första permitteringsdagen och ansöker om utkomstskyddet hos SuPers arbetslöshetskassa.

– Under permitteringen är arbetsgivaren skyldig att erbjuda arbete åt de permitterade ifall ett behov uppstår. Det finns en guide på SuPers webbplats, Kuntatyönantaja lomauttaa minut, som det lönar sig att läsa, tipsar Villman.

Arbetsgivaren ansvarar också för servicen vid sparåtgärder

Det behövs tillräcklig personal under alla tider på dygnet för att garantera en säker och god vård såväl för barn som för klienter och patienter. Penningbrist berättigar inte till lagbrott.

Arbetsgivaren ansvarar alltid för att det finns tillräcklig personal med behövlig utbildning. Arbetstagarens uppgift är att göra det arbete som finns i arbetsavtalet och på arbetsskiftslistan, inte att med sin egen utkomst ansvara för arbetsgivarens personalutgifter, betonar Villman.

De SuPeranslutna förtroendemännen och fackavdelningarnas aktiva står inför utmaningar också detta år.