26.5.2023

Medlemsenkät: Tre av fyra som arbetar inom den privata socialservicebranschen överväger att byta till den offentliga sektorn om löneklyftan mellan sektorerna kvarstår

Resultaten av Sote rf:s (SuPer, Tehy och Erto) medlemsenkät vittnar om en svår situation inom den privata socialservicebranschen. 41 % av respondenterna meddelade att de skulle överväga att byta till den offentliga sektorn om lönen för samma arbete är klart lägre inom den privata sektorn. 35 % av respondenterna meddelade att de i motsvarande situation definitivt skulle byta till den offentliga sektorn. Löneklyftan mellan sektorerna är den enskilt största frågan i de pågående löneförhandlingarna.

Vårdsektorn som helhet lider av brist på arbetskraft och den privata socialservicebranschen klarar sig dåligt i konkurrensen om arbetstagare på grund av lägre lönenivåer. Enligt en undersökning utförd av Sote rf kan endast 11 % av respondenternas arbetsenheter fylla alla vikariat under den kommande sommaren. Trots detta berättar nästan hälften av respondenterna att den egna arbetsplatsen inte ens försöker locka till sig arbetskraft med hjälp av högre lön eller lönetillägg.

Bristen på personal och vikarier gör det svårare att ordna semestrar i enlighet med kollektivavtalet. På drygt en tredjedel av arbetsplatserna måste de anställdas semestrar delas upp i kortare perioder på grund av brist på vikarier. Upplevelsen av orättvisa gällande fördelningen av semestrarna upprepas i svaren. Mindre än hälften av respondenterna anser att fördelningen av semestrarna sker på lika villkor.

– Kravet på att hålla semester under kortare perioder, oavsett om det är jämnt riktat mot hela enheten eller inte, utgör bara ett exempel på hur arbetsgivarens ovilja att investera i arbetsplatsernas dragkraft med tiden också försvagar arbetsvillkoren för de fast anställda och deras möjligheter att återhämta sig från det krävande arbetet, påpekar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

Bristen på arbetskraft och de försämrade arbetsvillkoren har sin grund i samma utvecklingstendens. Vårdarbetet har befunnit sig i en lönegrop i åratal, och den lön som erbjuds motsvarar inte de krav arbetet ställer. Som bekant är lönerna inom den privata socialservicebranschen upp till hundratals euro lägre än inom den offentliga sektorn, vilket har lett till att många vårdare inom den privata sektorn har beslutat att byta till den offentliga sektorn, som också är i desperat behov av vårdare. Enligt en medlemsenkäten överväger 41 % av respondenterna att byta till den offentliga sektorn om den privata sektorn fortsätter betala mindre lön för samma arbete. 35 % av respondenterna svarade att de definitivt ämnade byta.

– Lika lön för lika arbete är en grundläggande, gemensam värdegrund i det finländska samhället. Vårdarnas upplevelse av bristande jämlikhet både vad gäller lön och till exempel ordnandet av semester undergräver känslan av uppskattning för det egna arbetet, varnar SuPers ordförande Silja Paavola.

Löneförhandlingarna inom den privata socialservicebranschen har pågått sedan januari, hittills utan framgång. Arbetstagarsidans strejker inleddes den 23.5. i flera enheter för serviceboende med heldygnsomsorg och hos producenter av småbarnspedagogik. Ytterligare varslar om strejk väntas nästa vecka.

Sote rf genomförde medlemsenkäten under tiden 20–27.4.2023. Enkäten besvarades av sammanlagt 4 303 medlemmar som arbetar inom den privata socialservicebranschen.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Välmåendebranschen HALI rf. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, där Sote rf representerar majoriteten. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata socialservicebranschen.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085