16.6.2022

SuPers förhandlingsdagar för den privata sektorn 15–16.6.: Bristen på sjuksköterskor kräver lösningar även inom den privata sektorn

Vårdarbristen drabbar även den privata vårdsektorn, småbarnspedagogiken och hälsovårdssektorn. Den privata sektorn producerar i huvudsak offentliga välfärdstjänster, som bekostas av kommuner, sjukvårdsdistrikt och andra samkommuner. Utöver löneökningar och ett löneprogram efterlyser SuPer inom den privata sektorns kollektivförhandlingar en lösning som fortsättningsvis minskar löneskillnaderna mellan den kommunala och privata sektorn.
– Förutom förbättrad lönesättning måste även arbetsvillkoren och de anställdas välmående förbättras, säger Pia Zaerens, SuPers förhandlingschef inom den privata sektorn.

Vårdarbristen är ett problem inom hela social- och hälsovårdssektorn, såväl inom den privata och kommunala sektorn som inom småbarnspedagogiken. I sommar är vårdarbristen exceptionellt akut. Lännen Media har genomfört en enkätundersökning bland cheferna inom välfärdsområdena. Alla chefer som besvarade enkäten medgav att det rådde brist på vårdare i deras område (TS 12.6.).

– Vårdarbristen måste tas på allvar och man måste se till att vårdtjänsterna, småbarnspedagogiken och hälsovårdstjänsterna kan fortsätta att tryggas, betonar Zaerens. – Kommunerna har till stor del lagt ut sin SOTE-verksamhet och därför är den privata sektorns dragkraft av stor betydelse.

Säkrandet av tillräckligt med personal är mycket utmanande, särskilt inom den privata socialtjänstsektorn, i vilken bland annat privata vårdtjänster ingår. Vårdarnas arbetsbeskrivning inkluderar fortfarande andra uppgifter än direkt klientarbete, även om syftet med lagen är att vårdarna ska få fokusera på omvårdnadsarbetet. Förutom de låga lönerna försvagar detta avsevärt branschens dragkraft. – En förutsättning för att säkra tillräckligt med personal är att sektorn är attraktiv. Lönen är helt klart den viktigaste faktorn för att kunna anställa kompetent arbetskraft till branschen, påpekar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

SuPer, Tehy och ERTO genomförde under våren 2022 tillsammans en arbetsvälbefinnandeenkät bland sina medlemmar inom den privata socialtjänstsektorn. Två tredjedelar av de tillfrågade har övervägt att helt byta bransch från sote-sektorn eller småbarnspedagogiken.

Utöver förbättrad lön söker SuPer i de pågående kollektivavtalsförhandlingarna bland annat förbättringar av arbetsvillkor och välbefinnande i frågor som rör arbetstid, semester och arbetarskydd.

SuPer förhandlar på uppdrag av Social- och hälsovårdsbranschens förhandlingsorganisation Sote rf med Erto och Tehy om ett kollektivavtal inom den privata socialservicebranschen. Fackförbunden representerar majoriteten av den organiserade personalen inom sektorn. Välmåendebranschen HALI ry och Avainta rf representerar arbetsgivarna.

SuPer har över 90 000 medlemmar som är utbildade inom social- och hälsovården eller fostran, och arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn.

Mer information:

SuPers förhandlingschef för den privata sektorn Pia Zaerens, 050 385 8042, pia.zaerens@superliitto.fi
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, 050 569 8710, jukka.parkkola@superliitto.fi