25.10.2022

SuPers Paavola: Vårdarna måste höras om hur vårdarbristen ska avhjälpas – ingen arbetsgrupp utan företrädare för vårdarbetet

Enligt SuPers ordförande Silja Paavola måste företrädare för vårdpersonalen alltid vara med när vårdkrisens lösningar planeras. Om vårdarna lämnas utanför arbetsgrupperna och de inte kan göra sin röst hörd har man redan kört in på fel spår, säger Paavola. – Att höra arbetstagarna ingår i det goda ledarskap som i våra dagar utgör en betydande konkurrensfaktor på arbetsmarknaden.

SuPer har under flera års tid lagt fram flera olika sätt att avhjälpa bristen på vårdare; viktigast bland dem är lönen och arbetsförhållandena. Arbetet blir till exempel mer meningsfullt, och branschen mer attraktiv, med tillräckligt stor utbildad vårdpersonal, brett utnyttjande av kompetens, tydliga uppgiftsbeskrivningar och möjlighet att fokusera på vårdarbete i stället för stödarbete. Det är viktigt att vikarier inom organisationen och reservpersonal utgör ett fungerande system. Utbildningen måste hålla hög klass och arbetstagaren måste ges möjlighet att i sitt arbete leva upp till de etiska principerna. Vårdbranschens dragningskraft och folks möjligheter att söka sig till branschen växer om individen har inflytande över sitt arbetsschema och arbetstiderna är flexibla. 

På arbetsplatserna måste man satsa på gott ledarskap och höja nivån på ledarkompetensen. Om ledningen prioriterar personalledning mår personalen bättre. Personalen måste ha reella möjligheter att påverka sitt eget arbete i enlighet med teamtänket eller modellerna för självstyrning. Nya arbetstagare måste systematiskt introduceras i arbetsuppgifterna och ges tillräcklig handledning och tillräckligt stöd. Genom att möjliggöra karriärvägar och karriärutveckling ökar man vårdbranschens dragningskraft. På många arbetsplatser kan olika sakkunniguppdrag inrättas; de måste beaktas också i avlöningen.
 
Alla arbetstagare har rätt till en hälsosam och säker arbetsmiljö. Farliga situationer måste leda till åtgärder och allt våld måste elimineras ur vårdarbetet.

SuPer har publicerat 28 teser om hur bristen på vårdare kan avhjälpas (på finska). 

Till SuPer hör cirka  90 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn.

Mer information: SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085