10.6.2024

Epäkohtailmoituksen tekeminen sosiaali- ja terveydenhuollosta helpottuu

Aluehallintovirastot ovat ottaneet käyttöön uuden sähköisen lomakkeen, jolla voi tehdä epäkohtailmoituksen sosiaali- tai terveydenhuollosta.

Uusi lomake löytyy aluehallintovirastojen verkkosivuilta kohdasta Miten ilmoitan sosiaali- tai terveydenhuollon epäkohdasta?

Lomakkeen kysymykset ohjaavat epäkohtailmoituksen tekijää antamaan riittävät tiedot asian käsittelemiseksi aluehallintovirastossa.

Tyypillisiä epäkohtailmoituksen aiheita ovat mm. henkilöstön (esim. hoitohenkilökunta, sosiaalityöntekijät) liian vähäinen määrä, virheelliset menettelytavat tai työntekijöiden osaamattomuus. Keskeistä on, että epäkohtailmoituksessa tuodaan esiin, miten asiakas- tai potilasturvallisuus on vaarantunut.

Aluehallintovirasto arvioi ilmoituksen ja ryhtyy asiassa niihin toimenpiteisiin, joihin se katsoo ilmoituksen perusteella olevan aihetta.

Asiakas- ja potilastilanteesta tehdään muistutus tai kantelu

Jos epäkohta koskee asiakas- tai potilastilannetta tai yksittäistä henkilöä, asiasta ei tule tehdä epäkohtailmoitusta, vaan ensisijaisesti asiasta tehdään kirjallinen muistutus palveluntuottajalle tai palvelunjärjestäjälle (yleensä hyvinvointialue). 

Yksittäistä henkilöä tai asiakas- tai potilastilannetta koskevassa asiassa voi tehdä myös kantelun aluehallintovirastoon. Myös kantelun tekemiseen on oma lomakkeensa aluehallintovirastojen verkkosivuilla kohdassa Miten teen kantelun?

Lähde: Aluehallintoviraston tiedote 10.6.2024