Lausunnot

SuPerin lausuntoja eduskunnalle.

Vuosi 2018


Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (4.4.2018)

SuPerin lausunto sekä lausuntotiivistelmä varhaiskasvatuslaista (16.3.2018)

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi (22.2.2018)

Lausunto Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta (14.2.2018)

Vuosi 2017

Lausunto valinnanvapauslain esitysluonnokseen (14.12.2017)

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (24.11.2017)

Lausunto mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon perusteen luonnoksesta (24.11.2017)

Lausunto valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta: ”Jaettu ymmärrys työn murroksessa” (15.11.2017)

Lausunto kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n aloitteeseen (11.10.2017)

Lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintöön (31.8.2017)

Lausunto nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintöön (31.8.2017)

Lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisista tutkinnon osista (24.8.2017)

Lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (15.8.2017)

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (10.8.2017)

Lausunto ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista (9.8.2017)

Lausunto koskien OKM:n ehdotusta asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa (9.8.2017)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (16.6.2017)

Lausunto työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (31.5.2017)

Lausunto hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (5.4.2017)

Lausunto hallituksen esitykseen laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (27.1.2017)

Lausunto hallituksen esitykseen alkoholilain kokonaisuudistuksesta (12.1.2017)

Vuosi 2016

Lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta (9.11.2016)

Lausunto HE laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (8.9.2016)

Lausunto henkilöstömitoituksen tarkistamisesta iäkkäiden palveluissa (26.5.2016)

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2017-2020 (3.5.2016)

Lausunto nollatuntisopimusten kieltämisestä lailla eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa (1.4.2016)

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13§ ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (10.2.2016)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työsopimuslain muuttamisesta (5.2.2016)

Lausunto koskien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (15.1.2016)

Vuosi 2015

Lausunto hallituksen esitykseen kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista (30.11.2015)

Lausunto asetukseksi tartuntataudeista (26.11.2015)

Lausunto subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta (11.11.2015)

Lausunto kasvatuksen ja tutkintorakenteen muutosesityksistä (21.10.2015)

Lausunto varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta (23.9.2015)

Lausunto varhaiskasvatuslaista (30.3.2015)

Lausunto henkilöstömitoituksien säätämisestä iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa (13.2.2015)

Lausunto metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi (30.1.2015)

Lausunto Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen ohjeen päivitysversioon (5.1.2015)

Lausunto koskien sosiaalihuollon ammattihenkilölakia (13.2.2015)


Vuosi 2014

HE laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (25.11.2014)

SuPerin näkemykset sosiaalihuoltolakiehdotukseen (17.10.2014)

Vanhuspalvelulain muutosehdotukset (6.10.2014)

Lausunto hallituksen luonnoksesta eduskunnalle kuntalaiksi (26.8.2014)

Lausunto kunnan järjestämisvastuulla olevan kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi (25.8.2014)

Lausunto SORA-säännösten ja -määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa (22.8.2014)

Lausunto opiskeluterveydenhuollon kehittämistä esittävän työryhmän toimenpide-ehdotuksista (15.8.2014)

Esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi (4.8.2014)

Lausunto ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 § muuttamiseksi (27.6.2014)

Lausunto eduskunnalle annettavasta hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (17.6.2014)

Lausunto subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen (26.5.2014)

Lausunto esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista (20.5.2014)

Vuosi 2013

Lausunto koskien perhepäivähoitajan ammattitutkinnon perusteita (31.1.2013

Lausunto Kuntarakennelakiluonnoksesta (6.3.2013)

Itsemääräämisoikeushanke, luonnos hallituksen esitykseksi (4.9.2013)

Lausunto ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (20.9.2013)

Lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuosituksiksi (27.9.2013)

Vuosi 2012

Lausunto sosiaalihuoltolaista (24.10.2012)

Lausunto vanhuspalvelulaista (8.6.2012)

Lausunto ammatillisen lisäkoulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportista (9.3.2012)

Lausunto ammattipätevyysdirektiivistä (3.5.2012)

Lausunto tutkintorakenteen muutosesitykseen: Ammatillinen perustutkinto ensihoidon tehtäviin (21.9.2012)

Lausunto uudesta sosiaalihuoltolaista (24.10.2012)

Lausunto vanhuspalvelulaista Eduskunta (21.11.2012)

Lausunto lasten päivähoitolain muutos (21.11.2012)

Lausunto kotityöpalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta (29.11.2012)

Lausunto STM sähköisestä lääkemääräyksestä (14.12.2012)

Vuosi 2011

Lausunto STM:n Ammatinharjoittamisen selvitysryhmälle (8.12.2011)

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän väliraportista (24.1.2011)

Lausunto Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen loppuraportista (2.3.3011)

Lausunto kolmesta tutkinnon osasta (19.4.2011)

Lausunto iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaavasta lakiesityksestä (23.5.2011)

Lausunto eräiden koulutusta koskevien lakien muutoksista (21.6.2011)

Valtioneuvoston asetuksesta lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa (22.6.2011)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (22.6.2011)

Vuosi 2010

Lausunto Lausunto henkilöstömitoituksen tarkistamisesta iäkkäiden palveluissa (26.5.2016):n Ikähoiva-työryhmän muistiosta (8.10.2010)

Lausunto STM:n sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisen linjauksia koskevasta väliraportista (18.8.2010)

Lausunto kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhdistämiseksi kotihoidoksi  (7.12.2010)

SuPerin kanta JulkiTerhikkiin (10.9.2010)

Lausunto eräiden koulutusta koskevien lakien ja rikosrekisterilain 6 § muuttamisesta (28.4.2010)

Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisen linjauksia koskevasta väliraportista (18.8.2010)