Työ- ja virkaehtosopimukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus 2022–2025

SOTE-sopimus on hyvinvointialan suurin sopimusala, jonka piirissä on noin 181 000 palkansaajaa. Työ- ja virkaehtosopimusta noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön. SOTE-sopimus astui voimaan 1.9.2021.

SOTE-sopimus määrittelee palvelussuhteen ehdot kuten työajan ja palkkauksen.

Mitä SOTE-sopimus tarkoittaa? Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus löytyy sähköisenä versiona Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n verkkosivuilta


Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES 2023-2025

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES on yksi hyvinvointialueilla ja -yhtymissä sovellettavista sopimuksista. HYVTES korvaa KVTES:n yleiset palvelusuhteen ehdot hyvinvointialueilla ja -yhtymissä. HYVTESissä on yleisiä palvelussuhteen ehtoja koskevia määräyksiä, joita sovelletaan kaikkiin hyvinvointialueilla ja -yhtymissä työskenteleviin. Ne koskevat muun muassa vuosilomia, virka- ja työvapaita sekä perhevapaita. Lisäksi sopimus sisältää määräykset hyvinvointialueiden ja -yhtymien luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista.

Tämän lisäksi sitä sovelletaan noin 26 000 palkansaajaan. Sopimuksen suurimpiin ammattiryhmiin kuuluvat palo- ja pelastushenkilöstö, toimisto- ja hallintotehtävissä työskentelevä henkilöstö sekä ruokapalveluhenkilöstö.

HYVTES 2023–2025 löytyy sähköisenä versiona suomeksi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sivuilla.


Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

1.9.2021 jälkeen varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ovat KVTES:n suurin henkilöstöryhmä. Myös koulunkäynninohjaajat kuuluvat tähän työehtosopimukseen.

KVTES 2022–2025 löytyy sähköisenä versiona suomeksi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sivuilla ja ruotsiksi: AKTA.

KVTES:n ydinkohdat


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus SOSTES

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä kuten esim. yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, päiväkodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumatonkin työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

SOSTES 2023-2025

Collective agreement for the private social services sector 2023–2025 in English 


Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan mm. yksityisissä sairaaloissa, yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla, kuntoutuslaitoksissa ja terveyskylpylöissä. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

TPTES 2022 - 2024 


Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta noudatetaan kuntien tai kuntayhtymien määräämisvallassa olevien osakeyhtiöiden tai säätiöiden, muiden yhteisöjen tai säätiöiden osalta. 

Avaintan työehtosopimus määrittelee palvelussuhteen ehdot kuten työajan ja palkkauksen.
Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (2022–2025) löytyy sähköisenä versiona Avaintyönantajat AVAINTA ry:n verkkosivuilta.

AVAINTA ry:n ja Sote ry:n allekirjoituspöytäkirja 2022-2025

AVAINTA ry:n ja Sote ry:n työaikamuutokset 2022-2025


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus on voimassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työntekijöillä.

Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

YTHS 2022–2025 (PDF)


SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n työehtosopimus

SEURE työehtosopimus 2022–2025 (PDF)


Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

ENSIHOITO 2022–2024 (PDF)

 

Liity jäseneksi