Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työsuojelu ja työturvallisuus

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi, joka tekee näkyväksi ne asiat, joiden osalta työturvallisuutta pitää parantaa ja sen, missä järjestyksessä parannuksia pitää tehdä.

Arvioinnissa täytyy huomioida mm.

  • työolot,
  • sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja läheltä-piti-tilanteet sekä
  • työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset, kuten ikä, sukupuoli, ammattitaito ja terveydelliset seikat.

Riskien arviointi on työnantajan velvollisuus.

Vaaratekijät tulee poistaa tai minimoida niin, ettei työntekijöiden terveys ja turvallisuus vaarannu.  

Työturvallisuudesta huolehtimista ei voi delegoida esim. työterveyshuollolle tai työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Perusteeksi turvallisuusasioiden laiminlyönnille ei kelpaa rahan puute.

Työympäristön terveellisyyden lisäksi työhyvinvointia parannetaan tarjoamalla hyvät palvelussuhteen ehdot, huolehtimalla työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja huolehtimalla siitä, että johtaminen on oikeudenmukaista.

Jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikalla laadittuja sekä työnantajan määräysvaltansa puitteissa antamia turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puutteista omalle esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Jos työyhteisössäsi on turvallisuus- tai ilmapiiriongelmia, käänny työsuojelutoimijoiden puoleen. Lue lisää yhteistoiminnasta työpaikoilla.

Keskeisimmät työsuojelusäädökset ovat:

Työsuhteen ehtoja säätelevät työsopimuslaki ja työehtosopimukset

Työympäristöä säätelevät

•    työturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut alemmanasteiset määräykset

ks. työturvallisuuslaki

ks. työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus 577/2003

•    Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla

Työaikaa säätelevät työaikalaki  ja vuosilomalaki

Lue lisää:
Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu
Kuormittuminen
www.tyosuojelu.fi
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto  
Usein kysyttyä työsuojelusta
Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -suositukset (ttl.fi)

 
Lisätietoa työsuojelusta sekä kunta- ja yksityissektorin työsuojeluvaaleista ks. työsuojelun yhteistoiminta.