Työsuojelu

Työsuojelu ja työturvallisuus

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Arvioinnissa täytyy huomioida muun muassa

  • työolot
  • sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja läheltä-piti-tilanteet sekä
  • työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset, kuten ikä, sukupuoli, ammattitaito ja terveydelliset seikat.

Riskien arviointi on työnantajan velvollisuus.

Vaaratekijät tulee poistaa tai minimoida niin, ettei työntekijöiden terveys ja turvallisuus vaarannu.  

Työturvallisuudesta huolehtimista ei voi delegoida esimerkiksi työterveyshuollolle tai työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Perusteeksi turvallisuusasioiden laiminlyönnille ei kelpaa rahan puute.

Työympäristön terveellisyyden lisäksi työhyvinvointia parannetaan tarjoamalla hyvät työehdot, huolehtimalla työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja huolehtimalla siitä, että johtaminen on oikeudenmukaista.

Jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita ja ottamaan huomioon vaaratekijät. Jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemistaan puutteista omalle esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Jos työyhteisössäsi on turvallisuus- tai ilmapiiriongelmia, käänny työsuojelutoimijoiden puoleen. Lue lisää yhteistoiminnasta työpaikoilla.

Keskeisimmät työsuojelusäädökset ovat:

Työsuhteen ehtoja säätelevät työsopimuslaki ja työehtosopimukset.

Työympäristöä säätelevät:

•    työturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut alemmanasteiset määräykset

ks. työturvallisuuslaki

ks. työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus 577/2003

•    Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla

Työaikaa säätelevät työaikalaki  ja vuosilomalaki

Lue lisää:

Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu
Työkuormittuminen
Usein kysyttyä työsuojelusta

Aikuisten oikeesti -podcast: Podcasteissa Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän asiantuntijat keskustelevat työkäyttäytymisestä.

www.tyosuojelu.fi
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto  
Lisätietoa työsuojelusta sekä kunta- ja yksityissektorin työsuojeluvaaleista ks. työsuojelun yhteistoiminta.