Tasapuolinen kohtelu

Tasapuolinen kohtelu työelämässä tarkoittaa, että toisiinsa nähden vertailukelpoisia työntekijöitä kohdellaan samanlaisissa tilanteissa yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta henkilöstä johtuvasta syystä.

Eriarvoiseen asemaan asettamiselle täytyy olla olemassa hyväksyttävä työhön liittyvä peruste. Esimerkiksi teatteri voi hakea naisrooliin naisnäyttelijää.

SuPerin tavoitteena on edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla muun muassa neuvottelemalla sellaisia työehtosopimuksia, jotka kaventavat sukupuolten välisiä aiheettomia palkkaeroja. Tavoitteena on myös puuttua perusteettomiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja saattaa määräaikaiset työntekijät tasaveroiseen asemaan muiden työntekijöiden kanssa.

Yksi tärkeä tavoite on vaikuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen niin, että molemmilla vanhemmilla on tasaveroiset mahdollisuudet yhdistää työ ja vanhemmuus. Perhevapaiden käyttö ja kustannukset on jaettava nykyistä tasaisemmin molempien vanhempien työnantajille, ei vain naisvaltaisille aloille. On tärkeää kannustaa isiä käyttämään perhevapaita entistä enemmän, koska tämän on todettu edistävän naisten asemaa työmarkkinoilla.

SuPer ajaa vahvasti sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä -periaatetta. Tasa-arvon edistäminen työelämässä on olennainen osa SuPerin edunvalvontaa. Tasa-arvon edistäminen ja työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu on työnantajan velvollisuus, mutta tasa-arvoisesta käyttäytymisestä ovat vastuussa kaikki työpaikalla.

Oikeudenmukainen kohtelu lisää työmotivaatiota ja työhön sitoutumista, mikä parantaa tuottavuutta. Tästä hyötyy koko työyhteisö.

Syrjintäkielto

Ketään ei saa syrjiä hänen henkilöstään johtuvien ominaisuuksien vuoksi. Kiellettyjä syrjintäperusteita ovat muun muassa:

  • ikä
  • sukupuoli
  • terveydentila
  • vammaisuus
  • kansalaisuus tai kansallinen tai etninen alkuperä
  • uskonto tai vakaumus
  • mielipide
  • sukupuolinen tai seksuaalinen suuntautuminen
  • ammattiyhdistystoiminta
  • muu henkilöön liittyvä syy

Syrjintä on kielletty kaikissa työsuhteen vaiheissa aina työpaikkailmoituksen julkaisemisesta työsuhteen päättämiseen. Työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti niin työhönottoperusteiden, työolojen, työehtojen, uralla etenemisen kuin koulutukseen pääsyn osalta.

Syrjintä työelämässä kielletään työsopimuslaissa sekä yhdenvertaisuuslaissa. Sukupuoleen perustuva syrjintä on puolestaan kielletty tasa-arvolaissa. Syrjintään syyllistyvä työnantaja voidaan määrätä maksamaan hyvitystä syrjitylle.