Tasapuolinen kohtelu

Tasapuolinen kohtelu työelämässä

Tasapuolisella kohtelulla tarkoitetaan, että toisiinsa nähden vertailukelpoisia työntekijöitä kohdellaan samanlaisissa tilanteissa yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta henkilöstä johtuvasta syystä. Eriarvoiseen asemaan asettamiselle täytyy olla olemassa hyväksyttävä työhön liittyvä peruste (esim. teatteri hakee naisrooliin näyttelijää, jolloin rooli laitetaan haettavaksi vain naisille).

SuPerin tavoitteena on edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla mm. neuvottelemalla sellaisia työehtosopimuksia, jotka kaventavat sukupuolten välisiä aiheettomia palkkaeroja. Lisäksi tavoitteena on puuttua perusteettomiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja ylipäätään saattaa määräaikaiset työntekijät tasaveroiseen asemaan muiden työntekijöiden kanssa.

Yksi tärkeä tavoite on vaikuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen niin, että molemmilla sukupuolilla on tasaveroiset mahdollisuudet yhdistää työ ja vanhemmuus ja että perhevapaiden käyttö ja kustannukset jakautuvat nykyistä tasaisemmin molempien vanhempien työnantajille, ei vain naisvaltaisille aloille. Tärkeää on kannustaa isiä käyttämään perhevapaita entistä enemmän, koska tämän on todettu edistävän naisten asemaa työmarkkinoilla.

SuPer ajaa vahvasti sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä -periaatetta. Tasa-arvon edistäminen työelämässä on tärkeä osa SuPerin edunvalvontaa. Tasa-arvon edistäminen ja työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu on työnantajan velvollisuus, mutta tasa-arvoisesta käyttäytymisestä ovat kaikki vastuussa työpaikalla.

Oikeudenmukainen kohtelu lisää työmotivaatiota ja työhön sitoutumista, mistä seuraa tuottavuuden parantumista. Siitä hyötyy koko työyhteisö.

Syrjintäkielto

Ketään ei saa syrjiä hänen henkilöstään johtuvien ominaisuuksien vuoksi. Kiellettyjä syrjintäperusteita ovat mm.

  • ikä
  • sukupuoli
  • terveydentila
  • vammaisuus
  • kansalaisuus tai kansallinen tai etninen alkuperä
  • uskonto tai vakaumus
  • mielipide
  • sukupuolinen tai seksuaalinen suuntautuminen
  • ammattiyhdistystoiminta
  • muu henkilöön liittyvä syy

Syrjintä on kielletty kaikissa työsuhteen vaiheissa aina työpaikkailmoituksen julkaisemisesta työsuhteen päättämiseen. Työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti niin työhönottoperusteiden, työolojen, työehtojen, uralla etenemisen kuin koulutukseen pääsyn osalta.

Syrjintä työelämässä kielletään työsopimuslaissa sekä yhdenvertaisuuslaissa. Sukupuoleen perustuva syrjintä on puolestaan kielletty tasa-arvolaissa. Syrjintään syyllistyvä työnantaja voidaan määrätä maksamaan hyvitystä syrjitylle.

Lisätietoja:

Työsopimuslaki 2 luku 2 §
Yhdenvertaisuuslaki 6 §
Tasa-arvolaki 7 ja 8 §