9.4.2021

Kun hoitaja sairastuu työssään koronaan, se pitää todeta ammattitaudiksi

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka todennäköisesti on aiheutunut työntekijälle pääosin altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle esimerkiksi työnteon yhteydessä tai työntekopaikan alueella.

Jos hoitaja sairastuu koronaan hoitaessaan koronapotilaita, on syytä epäillä, että hän on saanut sen työtehtävissä.

Kun ammattitautiepäily herää, työterveyshuolto tekee perusterveydenhuollolle kuuluvat tutkimukset. Altistuminen yksistään ei riitä, vaan työntekijällä pitää olla diagnosoitu covid-19-sairaus.

Jos lääkäri epäilee ammattitautilaissa tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, hänen on viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä tehtävä asiasta ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Työntekijän tulee varmistaa, että lääkäri on tehnyt ammattitautiepäilyilmoituksen aluehallintovirastoon.

Kun herää epäily siitä, että työntekijä on sairastunut koronaan työtehtävissä ollessaan, kannattaa hänen olla yhteydessä myös työsuojeluvaltuutettuun.

Työnantajan tulee tehdä selvitys virustartunnan lähteestä ja kartoittaa tartuntaketju. Työnantajan pitää tehdä ilmoitus ammattitaudista vakuutusyhtiöön, josta se on ottanut työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Myös työntekijä itse voi olla aloitteellinen ja toimittaa vakuutusyhtiölle lääketieteellisen selvityksen sairaudesta.

Vakuutusyhtiö käsittelee asian työnantajan tekemän selvityksen ja lääketieteellisten asiakirjojen perusteella ja päättää, korvataanko sairaus ammattitautina.

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa tapaturma-asioiden korvauslautakunnalta, joka toimii Tapaturmavakuutuskeskuksessa. Lausuntomenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöt ovat yhteneväisiä. Lausunnot ovat suosituksia, mutta yleensä vakuutusyhtiöt noudattavat niitä.

Vakuutusyhtiö antaa päätöksen ja kun päätös on myönteinen, vakuutusyhtiö maksaa työntekijälle työtapaturman- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia. Niitä ovat työansioihin sidottu päiväraha ja sairaanhoidon kustannusten korvaukset.

Vakuutusyhtiön päätöksestä voi valittaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Ammattitautipotilaan vointia ja työssä selviytymistä pitää seurata. Terveydentila pitää tarkistaa vähintään vuosittain tai puolivuosittain.

Lue myös: Tartunnan saanut lähihoitaja: Muista, että töistä saatu korona on ammattitauti ja oikeuttaa korvauksiin