21.2.2023

Lähihoitajaksi opiskelevan oppisopimusopiskelijan työskentely yksin kotihoidossa

Oppisopimuskoulutus perustuu työsuhteeseen, jossa oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija suorittaa määrättyä tutkintoa. Sopimus voidaan tehdä koko tutkinnon ajaksi tai pienempään osaan tutkintoa. Oppisopimus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen sopimukseen. Opiskelija on työsuhteessa ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Viikoittainen työaika on vähintään 25 tuntia.

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Ei ole olemassa täsmällistä ohjetta siitä, kuinka paljon oppisopimusopiskelijan on suoritettava opintoja ennen itsenäistä työskentelyä. Tämän arvion tekee työnantaja, kuitenkin niin että lainsäädäntöä noudatetaan. Lisäksi on arvioitava missä oppisopimusopiskelija tarvitsee ohjausta ja opetusta.

Oppisopimusopiskelija ei voi työskennellä yksin tehtävissä, joiden suorittaminen edellyttää kelpoisuusehdot täyttävää työntekijää. Kotihoidossa asiakkailla on paljon sairauksia ja käytössä monenlaisia lääkkeitä. Lisäksi asiakkaat voivat tarvita sairaanhoidollista osaamista vaativaa hoitoa. Lähihoitaja-oppisopimusopiskelijan yksintyöskentely kotihoidossa ei ole mahdollista siksikään, että opiskelija on työpaikalla hankkimassa osaamista tulevaan lähihoitajan ammattiin. Hänen työskentelyään ohjaavat henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjatut tavoitteet. Opiskelujen etenemistä ja osaamisen kehittymistä tulee arvioida säännöllisesti.

Jos oppisopimusopiskelija joutuu työskentelemään yksin ilman riittävää osaamista ja ohjausta vaarantuvat asiakkaiden turvallisuus ja opiskelijan oma työturvallisuus. Opiskelijalla ei ole useinkaan vielä kykyä arvioida toimintaansa kokonaisvaltaisesti ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja, johon hän voi ottaa yhteyttä aina tarvittaessa. Jos nimetty ohjaaja on poissa, opiskelijalla tulee olla tiedossa samassa vuorossa olevan kokeneen työntekijän yhteystiedot ja tieto, että hän voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Vanhuspalvelulaissa on säädetty palvelujen laadusta, myös kotihoidossa. Iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut.

Lisäksi lääkehoidon osalta tulisi huomioida, että harjoittelujaksoa suorittavat opiskelijat toimivat ohjaajiensa vastuulla ja toteuttavat lääkehoitoa vain ohjaajan välittömässä valvonnassa (Turvallinen lääkehoito -opas, s. 40 

Yksin, ilman ohjausta jätetyn opiskelijan oppisopimuskoulutuksen edellytykset eivät täyty. Koulutuksen järjestäjä valvoo ja arvioi, että oppisopimuskoulutuksen edellytykset toteutuvat käytännössä ja että opiskelijalla on mahdollisuus hankkia tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista. Vastuu oppisopimuskoulutuksen edellytysten täyttymisestä on koulutuksen järjestäjällä.