27.5.2019

SuPerin keskeiset hallitusohjelmatavoitteet

Lakiin on kirjattava hoitajamitoitus

Hoitajamitoitukseen on laskettava vain hoitajat. Tukipalveluhenkilöstön mitoitus on laskettava erikseen. Hoitohenkilökunnan työn sisällön tulee olla hoitotyötä. Siihen ei saa kuulua pyykkihuoltoa, keittiötyötä tai muita tukitehtäviä. Näihin tehtäviin on palkattava laitoshuoltajia.

Tarvitaan sanktiot lain noudattamatta jättämisestä.


Palkkatasa-arvoa on edistettävä


Lähihoitajakoulutukseen on saatava pakolliset soveltuvuuskokeet

Lähihoitajakoulutukseen on saatava pakolliset, karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Soveltuvuuskokeen käyttöä ei saa jättää oppilaitosten harkinnan varaan, vaan sen on oltava pakollista kaikille koulutuksen järjestäjille.

Pakollisten soveltuvuuskokeiden käyttöönottoa hidastaa oppilaitoksille siitä aiheutuvat kustannukset. Koulutuksen järjestäjille on varattava korvamerkitty raha kokeiden käyttöönottoa varten.

SuPer vaatii, että nolla valintapistettä saanutta ei voida valita koulutukseen ja sen on sidottava myös kaikkia saman alan koulutuksen järjestäjiä.


Varhaiskasvatuslakiin on tehtävä korjauksia

Laista on poistettava poikkeamissäännös

Varhaiskasvatuslaissa pykälä 36 mahdollistaa tilapäisen mitoituksesta poikkeamisen. Pykälä on poistettava laista kokonaan. Lain tulee ryhmäkohtaisesti taata mitoituksen toteutuminen koko päiväkotipäivän ajan.

Alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä tarvitaan erityisesti lastenhoitajia

Alle 3-vuotiaiden ryhmissä kaksi kasvattajaa kolmesta tulisi olla varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Tämä henkilöstörakenne takaa tarvittavan hoidon ja huolenpidon alle 3-vuotiaille lapsille. Samalla helpottuu opettajaresurssin saaminen yli 3-vuotiaille.

Kaikille yli 3-vuotiaiden lasten ryhmille suhdeluvuksi 7 lasta/kasvattaja

Kaikille yli 3-vuotiaiden lasten ryhmille tulee palauttaa suhdeluku entiseen 7 lasta/kasvattaja. Erilaiset suhdeluvut vaikeuttavat ryhmien muodostamista ja eriarvoistavat lapsia.