Hyödyllistä tietoa kuntapäättäjälle

Kun kunnat siirtävät omassa tuotannossaan olevia palveluja yritysten tuotettavaksi kilpailutusten tai palvelusetelien kautta, se ei vapauta kuntia valvomasta näiden palvelujen tuotantoa. 

Kunnan on varattava talousarvioon riittävät määrärahat lakisääteisten sote- ja varhaiskasvatuspalvelujen tuottamiseen. Liian pienten määrärahojen varaaminen ei oikeuta kuntaa kieltäytymään lakisääteisten palvelujen järjestämisestä, vaan palvelut tulee järjestää kunnassa kuntalaisten tarpeita vastaaviksi.

Kunta ei voi paeta järjestämisvastuutaan siirtämällä palvelujen tuotannon yksityisten yritysten vastuulle.
 

Halvin tarjous voittaa -piirros

Kuntien ostamien sote- ja varhaiskasvatuspalvelujen valvonta

SuPerin tarkastuslista: 

 • Miten kunnassa toimii palvelujen valvontaprosessi? 
 • Kuinka usein valvontaprosessia tarkastellaan? 
 • Pyydetäänkö epäkohdista ja tarkastuksista raportteja nähtäviksi? 
 • Kuka pyytää ja miten näihin reagoidaan?
 • Miten kunnassa mitataan palvelujen laatua? 
 • Onko kunnassa sovittu, mitä menetelmiä laadunvalvonnassa käytetään?
 • Seurataanko kunnassa yksityisten palveluntuottajien henkilöstön koulutustasoa ja ammattitaitoa? 
 • Seurataanko kunnassa sitä, vastaako henkilöstön koulutustaso luvassa määriteltyä?

 • Tehdäänkö toimintayksikköihin tarkastuksia oma-aloitteisesti vai vasta mahdollisten ilmoitusten perusteella?
 • Miten tarkastus toteutetaan?
 • Kyselläänkö kirjallisesti vai suullisesti? 
 • Kuullaanko toimintayksikön edustajista muita kuin johtavassa asemassa olevia työntekijöitä?
 • Miten kunta varmistaa saatujen tietojen oikeellisuuden?
 • Miten kunta toimii, jos tarkastuksessa annetaan tarkoituksellisesti virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja?
 • Millaisia sanktioita kunta käyttää?
 • Onko virheellisistä ilmoituksista tehty rikosilmoituksia, esimerkiksi asiakirjan väärentämisestä tai väärän tiedon antamisesta viranomaiselle?
 • Miten kunta rankaisee palveluntuottajia sopimusrikkomustapauksissa?

 • Miten kunta varmistaa sen, että kunnan omat viranhaltijat suorittavat myös valvontavelvollisuutensa palvelujen tuotannon osalta?
 • Millaisia sanktioita kunnassa on käytetty valvontavelvollisuutensa laiminlyöviä viranhaltijoita kohtaan?
 • Onko valvontavelvollisuutensa laiminlyöneille kuntien viranhaltijoille aiheutunut laiminlyönneistä taloudellisia sanktioita?
 • Onko valvontalautakunta puoltanut vastuuvapautta viranhaltijoille, jotka laiminlyövät valvontavelvollisuutensa?

 • Onko viranomaisyhteistyö kunnan ja aluehallintoviraston välillä riittävää?
 • Miten varmistetaan kuntalaisten verovarojen tehokas käyttö ja kohdennus kuntalaisten perusoikeuksien toteuttamiseksi?

Halvin tarjous voittaa? -esitteen kansi

Lataa tarkastuslista PDF-muodossa »

Tutustu myös:

SuPerin avoin kirje kuntien tarkastuslautakunnille