21.11.2018

Mielipide: Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

Lapsen oikeuksien päivää vietettiin 20. marraskuuta. Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään ja turvalliseen varhaiskasvatukseen, joka suunnitellaan lapsen tarpeiden mukaan.

Suuret ryhmäkoot ovat suurin uhka laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Päiväkotien isot ja äänekkäät ryhmät ovat riski lasten fyysiselle ja psyykkiselle kehitykselle sekä terveysriski lapsille ja päiväkotien työntekijöille. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että melu- ja keskittymishaitat sekä lasten sairastavuus ovat suoraan verrannollisia lapsiryhmän kokoon.

Suuret tuntimäärät hoidossa, isot ryhmät ja hoitajavaihdosten yhteisvaikutus näkyvät lasten epäsosiaalisena käyttäytymisenä. Kumuloituessaan tämä jatkuu nuorten vastaavana käyttäytymisenä ja lopulta jopa syrjäytymisenä. Kaikki sosiaaliset suhteet sekä lapsuudessa että aikuisuudessa ja kyky myöhemmin hoivata omia lapsia rakentuvat viiden ensimmäisen ikävuoden aikana kehittyvien kiintymysmallien varaan. Tiedetään, että ainoastaan ryhmäkokoa pienentämällä ja turvaamalla hoitajien pysyvyys voidaan kompensoida pitkien päivien kielteisiä vaikutuksia.

Superilaisten lastenhoitajien tärkein toive laadun näkökulmasta on muuttaa lapsi/kasvattajasuhdelukua pienemmäksi. Suhdeluvun tulisi kestää koko varhaiskasvatusajan eikä vain noin kolme tuntia keskellä päivää, kun kaikki ryhmän työntekijät ovat paikalla. Ryhmästä poisolevan kasvattajan tilalle tulisi saada sijainen heti.

Lähihoitaja ja lastenhoitaja ovat merkittävässä roolissa varhaiskasvatuksessa. Lapsi tarvitsee perustarpeista huolehtimisen lisäksi aikuisen läsnäolon, huomion sekä kannustuksen ja ohjauksen kasvun tukemiseksi. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän yhteistä aikaa kuluu perustarpeiden tyydyttämiseen. Pienet lapset kaipaavat ammattitaitoista ja empaattista hoivaa ja hoitoa sekä turvallisuuden tunnetta ja läheisyyttä. Lähihoitaja myös havainnoi lapsen eri kehitysvaiheet ja edistää työssään lapsen kehitystä.

Noin 20 prosentilla lapsista on jokin pitkäaikaissairaus. Lähihoitajilla on terveydenhuollon ammatillinen tutkinto ja oikeus olla vastuussa pitkäaikaissairaan lapsen lääkehoidosta varhaiskasvatuksen aikana. Pitkäaikaissairaan lapsen tasa-arvoinen varhaiskasvatukseen osallistuminen edellyttää, että varhaiskasvatuksessa on riittävän moniammatillinen henkilöstörakenne.

SuPerin tavoitteena on turvallinen ja hyvä varhaiskasvatus. Huoltajien rooli lapsen elämässä hoitajina ja kasvattajina on kiistaton: jokainen vanhempi on lapsensa paras asiantuntija. Siksi yhteistyötä huoltajien kanssa tehdään varhaiskasvatuksessa tiiviisti joka päivä.

 

Silja Paavola
puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer