21.10.2021

Verkkokolumni: Varhaiskasvatuksen epäkohtiin tulee puuttua

Superilaisilta varhaiskasvatuksen ammattilaisilta, lähihoitajilta ja lastenohjaajilta, on tullut liittoon huolestuneita yhteydenottoja varhaiskasvatuksen kurjasta tilanteesta. Pula lastenhoitajista ja opettajista on suuri, ja monen ongelman juurisyy on riittämätön henkilöstömitoitus. 

Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu, kun kasvattajia ei ole riittävästi paikalla. Pedagogisia suunnitelmia joudutaan perumaan eivätkä varhaiskasvatuslain tavoitteet toteudu kuten on tarkoitettu. Lasten turvallisuuden ja valvonnan varmistaminen päivän jokaisena hetkenä on liian vähäisellä kasvattajien määrällä haastavaa, ellei jopa mahdotonta. SuPerin vasta julkaistun kyselyn mukaan jopa varhaiskasvatuksen lääkehoidon turvallisuus on vaarassa, sillä sitä toteuttavat myös lääkehoitoon kouluttamattomat eikä lääkehoidon osaamista ole riittävästi varmistettu.

SuPer on jo pitkään vaatinut, että varhaiskasvatuksessa on oltava riittävästi koulutettua henkilökuntaa koko päivän ajan. Pienemmät ryhmäkoot ja riittävä kasvattajien määrä suhteessa lapsimäärään ovat olleet SuPerin tavoitteina jo kauan. Henkilöstörakennetta on muutettava ja lisättävä lastenhoitajien määrää ryhmissä, erityisesti pienten lasten ryhmissä. Opettajien määrän lisääminen suhteessa lastenhoitajien määrään ei ole ollut onnistunut ratkaisu, ja se on lisännyt henkilöstö- ja sijaispulaa entisestään. Osa lähihoitajista on hakeutunut muille sektoreille, joilla heidän osaamistaan arvostetaan enemmän.

Täytyy muistaa, että lastenhoitajat ovat tärkeä osa toteutettaessa laadukasta ja pedagogista varhaiskasvatusta, joka täyttää varhaiskasvatuslain mukaiset tavoitteet sekä valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja esiopetuksessa esiopetussuunnitelman perusteista nousevat tavoitteet. Kaikkien ammattiryhmien osaamista tulee arvostaa.

Lastenhoitajien koulutus on laadukas, ja lastenhoitajien toteuttamaa varhaiskasvatusta ohjaa vahva ammattieettisyys sekä tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteutuminen, jossa keho-, tunne- ja turvataitoja opetetaan leikin ja arjen tilanteiden kautta sukupuolisensitiivisesti. Jokainen lapsi on yhtä arvokas ja jokaisella lapsella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on oltava aito mahdollisuus toteuttaa laadukasta ja tasa-arvoista varhaiskasvatusta.

Edellytyksiin toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta kuuluu myös henkilöstön oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista tai ilmeisen epäkohdan uhasta ilman pelkoa kielteisistä vastatoimista. Henkilöstön ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan 1.8.2021. Työnantajan tulee puuttua henkilökunnan ilmoittamiin epäkohtiin eikä ilmoituksen tekijään saa kohdistaa mitään vastatoimia eikä hänen työsuhteensa saa vaarantua siitä syystä, että hän toteuttaa ilmoitusvelvollisuuttaan. 

Jotta alan houkuttelevuus varmistetaan jatkossa, tulee päättäjien osoittaa tukensa lasten kanssa työskenteleville konkreettisin keinoin työoloja ja palkkausta parantamalla. Työnantaja tarvitsee varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja siitä on myös pystyttävä maksamaan.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola

SuPerin viimeisimmät varhaiskasvatukseen liittyvät tiedotteet, artikkelit, lausunnot, selvitykset ja materiaalit löydät SuPer varhaiskasvatuksessa -sivuilta