12.2.2019

La Carita -säätiö palkitsi vanhustyön yksiköitä SuPerin opintopäivillä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer jakoi tiistaina la Carita -säätiön myöntämät tunnustuspalkinnot kahdelle työyhteisölle hyvästä ja kehittyvästä vanhustyöstä. Säätiö on tehnyt yhteistyötä tunnustuspalkintojen jaossa SuPerin kanssa vuodesta 2006. Palkinnon saivat Kymijoen Hoiva ry:n tehostetun palveluasumisen yksiköt Rantakoti, Honkakoti ja Iltarusko sekä Akaan kaupungin Havulinnan palvelutalo.

Kymijoen Hoiva ry:n tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat Rantakoti, Honkakoti ja Iltarusko.  Kymijoen Hoivalla on laadittu yhdessä arvot, jotka kuvataan konkreettisena toimintana. Asukkaiden omaa identiteettiä tuetaan ja heidän kanssaan toimitaan paljon yhdessä. Kymijoen Hoiva hyödyntää narratiivisen hoitotyön periaatetta. Muuttovaiheessa asukkaasta kerätään tietoa hänen elämänhistoriastaan. Tiedon pohjalta rakennetaan asukkaalle yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä toivekartta. Toivekartta auttaa vastaamaan asukkaan toiveisiin.

Kymijoen Hoiva ry kertoo tarjoavansa yhteisökodin turvaa sekä asukkaiden omien voimavarojen ja osallisuuden tukemista. Kuntouttava hoitotyö ja viriketoiminta kuuluvat toimintaan. Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti. Kirjaaminen on päivittäistä ja toimii osaltaan laadun mittarina. Asukkaat saavat elää Kymijoen Hoivassa elämänsä loppuun saakka. Saattohoito toteutuu moniammatillisena yhteistyönä, jossa on mukana palliatiivisen hoidon poliklinikan lääkäripalvelut ja kotiutustiimi. Perheet osallistuvat asiakaspalavereihin.

Työyhteisöt kehittävät itse palvelun sisältöä ja työssäjaksamistaan. Hoitohenkilöstö työskentelee vastuuhoitajamallilla. Kaikissa hoivan yksiköissä toteutetaan sisäinen hoidon laadun arviointi- ja kehittämiskoulutus.

Akaan kaupungin Havulinnan palvelutalo toimii tehostetun palveluasumisen yksikkönä. Havulinna on mukana KOKEVA-hankkeessa, jossa kehitetään kognitioharjoituksia keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastaville. Tavoite on edistää muistisairaiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Hoitoideologiassa korostetaan asukkaan ja hänen perheensä kohtaamista sekä toimintaa vanhusten ehdoilla. Työntekijöiden aloitteesta Havulinnaan rakennettiin aistitila.

Tilan tavoitteena on vahvistaa asukkaiden turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta ja osallistaa omaisia. Aistitilan yhteydessä kokoontuu säännöllisesti asukaskerho, jonka sisällöstä päättävät asukkaat. Hoitajat ohjaavat vuorollaan asukaskerhoa. Hoitajat kuvaavat ymmärtäneensä pienten mielihyvää tuottavien asioiden tärkeyden niin asukkaille, omaisille kuin henkilökunnalle itselleen.

Havulinnan palvelutalossa työilmapiiri on kehittynyt entistä asiakaslähtöisemmäksi. Hoitajilla on lisäkoulutusta muistisairaan vanhuksen hoidosta. Työntekijät kuvaavat työpaikkaansa oppivaksi organisaatioksi, joka haluaa olla alueen vanhustyön edelläkävijä. Työ on heidän mukaansa moniammatillista aivotyötä.