1.6.2018

Mielipide: Lähihoitajat ovat tärkeä voimavara erikoissairaanhoidossa

Turvallinen lääkehoito asiakkaan ja potilaan roolissa on jokaisen kansalaisen oikeus. Se, kuka saa toteuttaa lääkehoitoa, aiheuttaa aika ajoin väärinymmärryksiä. Erityisesti erikoissairaanhoidossa esiintyy toisinaan väärää tietoa lähihoitajien oikeuksista ja sillä perusteella muutetaan lähihoitajien toimia sairaanhoitajien toimiksi.

Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen kuuluu lääkehoidon koulutuksen saaneille terveydenhuollon ammattihenkilöille kuten esimerkiksi lähi- ja perushoitajille. Lähihoitajakoulutuksen ammattitaitovaatimuksissa on tarkkaan määritelty lääkehoidossa toimimisen ammattitaitokriteerit. Tämä varmistaa sen, että koulutetut lähihoitajat hallitsevat ammatissa vaadittavan lääkehoidon keskeisen tietoperustan. Lähihoitaja toteuttaa lääkehoitoa kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä myös varhaiskasvatuksessa.

Lähihoitajat ovat tärkeä voimavara erikoissairaanhoidossa. SuPer on puhunut työpari-mallin puolesta, jossa sairaanhoitaja ja lähihoitaja työskentelevät yhdessä. Iäkkäiden potilaiden osuus erikoissairaanhoidossa kasvaa eniten suhteessa muihin hoidettaviin ikäryhmiin. Tämä lisää erilaisten komplikaatioiden kuten painehaavojen ja kaatumisten riskiä. Hoitohenkilöstön näkökulmasta tämä tarkoittaa haastetta osaavan ja ammattitaitoisen hoitohenkilöstön riittävyydestä.

Kuntoutuminen ja toipuminen jatkohoitoon edellyttävät moniammatillista yhteistyötä ja päivittäisistä toiminnoista huolehtimista ja avustamista. Tässä lähihoitajilla on paras osaaminen ja asiantuntemus.

Koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella lähihoitajat tietävät, mitä oireita seurataan ja minkälaisia vaikutuksia lääkehoidolla on potilaalle. Koulutettu hoitaja hallitsee ammattinsa keskeisen tietoperustan, joka käsittelee ihmisen ja hänen psykososiaalisen ja fyysisen ympäristönsä sekä yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista ja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta.

Sairaaloissa tarvitaan laaja-alaista osaamista. SuPerin mielestä työn- ja tehtävien jaon kehittämisen lähtökohtana on oltava potilaiden tarpeet. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyydestä säädetään laeissa ja asetuksessa. Niissä on vain vähän terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa rajoittavia säädöksiä. Lähtökohtana on, että työntekijät toimivat koulutuksensa, osaamisensa ja työkokemuksensa mukaisissa tehtävissä.

Väestön ikääntyessä eri ammattiryhmien väliseen työnjakoon ja sen kehittämiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota, ei toimimuutoksiin. Työn- ja tehtävien jaon kehittämisen lähtökohtana on oltava potilaiden tarpeet.

 

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer