22.3.2021

Mielipide: Lähihoitajatutkintoa suorittavalla on oikeus tutkinnon perusteiden mukaiseen ammattitaitoon

Sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisen työn keskeinen ydin on hoitaa apua tarvitsevaa asiakasta tai potilasta koko ammattitaidollaan. Työtä tehdään lukuisilla sektoreilla, esimerkiksi vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa, kotihoidossa, erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdetyössä, vammaistyössä ja varhaiskasvatuksessa. Hyvä koulutus on välttämätön, jotta asiakas saa tarvitsemaansa hoitoa ja asiakas- ja potilasturvallisuus toteutuvat. Myös työturvallisuusvaatimusten toteutuminen vaatii ammattitaitoa, samoin omaisten kohtaaminen ja auttaminen.

Lähihoitajatutkintoa ohjaavat tutkinnon perusteet. Ne määräävät ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet, jotka tutkinnon suorittaneella on oltava. Tutkinnon perusteet toimivat myös opiskelijan turvana, sillä hänellä on oikeus niiden mukaiseen opetukseen. Opetuksen tulee olla laadukasta, kuten se onkin Suomessa ja tasosta on pidettävä huolta myös jatkossa.

Opiskelijalla pitää olla varmuus, ettei hän saa tutkintoa suoritettua, ellei hän täytä osaamisvaatimuksia. Tässä oppilaitoksilla on merkittävä rooli eivätkä ne saa ”päästää läpi” opiskelijoita, joilla ei ole tutkinnon perusteiden mukaista osaamista - eivät siinäkään tapauksessa, että oppilaitoksen rahoitus on kiinni valmistuneiden määrästä. Opiskelijalla itsellään, työkavereilla, asiakkailla ja työnantajilla on oikeus siihen, että tutkinnon suorittaneella on tarvittava ammattitaito.

Teoriaopintoja on vähennetty, ja koulutuksen painopistettä on siirtynyt työpaikoille, mikä ei ole oikein. Työssäoppimisjaksoille siirryttäessä on teoriapohjan oltava kunnossa. Tästä vastaavat oppilaitokset, eivät opiskelijat itse. Jo ennen korona-aikaa vähennettiin lähiopetuksen määrää ja siirryttiin vahvemmin etäopiskeluun, mikä ei sovi kaikille.

Ammattitaitoa on voitava kehittää myös valmistumisen jälkeen ja työnantajan on mahdollistettava työntekijän täydennyskoulutukseen pääsy. Tutkinnon tuomaa osaamista on saatava käyttää laaja-alaisesti työssä, sillä vain siten ammattitaito pysyy yllä ja kehittyy. Esimerkiksi lähihoitajien lääkehoidon osaamista ei työpaikoilla kannata hukata, vaan ottaa kaikkien osaaminen käyttöön. Työyksiköissä voidaan tarvittaessa laajentaa lääkehoidon osaamista työyksikkökohtaisella koulutuksella.

Lähihoitajakoulutuksen laadusta on pidettävä kiinni myös jatkossa. Opetuksen minimoiminen vähentää lähihoitajatutkinnon vetovoimaa opiskelijoiden keskuudessa kuten myös se, jos opiskelijoilta ei vaadita tutkinnon perusteiden mukaista osaamista. Kannattaa tehdä kestäviä ratkaisuja, joilla rakennetaan turvallista tulevaisuutta.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer