29.6.2018

Mielipide: Vanhustenhoidon valvonta ei saa pettää

SuPer on huolissaan vanhustenhoidon nykytilasta ja valvonnasta. Valvontaviranomaisella on oltava riittävät resurssit toteuttaa valvontaa ennakkoon ja jälkikäteen. Myös henkilöstön ilmoitusvelvollisuudelle epäkohdista on oltava aito oikeus ilman pelkoa rangaistustoimista. Tällä hetkellä ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen on vaikeaa, sillä joillakin työpaikoilla henkilöstö on joutunut puhutteluun tai heidän työsopimuksiaan ei ole jatkettu tämän seurauksena.

Suurin ongelma vanhustenhoidossa on koulutetun hoitohenkilökunnan riittämätön määrä, mikä on usein myös muiden ongelmien perimmäinen syy. Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on vaatimukset hyvästä hoidosta ja riittävästä henkilöstön määrästä. Valitettavasti nämä vaatimukset eivät useinkaan toteudu.

Lain mukaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina.

Ilmoitusvelvollisuus on oikeus

Valvira valvoo vanhustenhoidon toimintaa valtakunnallisesti sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Aluehallintovirastot valvovat toimintaa omilla toimialueillaan.

Vanhustenhoidon valvonta perustuu yhä enemmän omavalvontaan, joka perustuu palvelujen tuottajan omatoimiseen riskien arviointiin ja -hallintaan. Sen edellytyksenä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia.

Vanhustenhoidon henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus epäkohdista. Työntekijä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän itse huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöitä. Mikäli epäkohtaa ei saada korjatuksi, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Työnantajan on aidosti annettava henkilöstölle mahdollisuus tuoda havaitsemiaan epäkohtia esiin. Henkilöstön vaientaminen estää työntekijöitä toteuttamasta omia velvollisuuksiaan.

 

Silja Paavola

puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer