1.10.2014

Järjestöt: Sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee hoitotyön johtajia

Sairaanhoitajaliitto, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry, Tehy, Terveydenhoitajaliitto, SuPer ja Hallintoylihoitajat ry ovat valmistelleet yhdessä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon edustajien kanssa hoitotyön johtamisen linjaukset.
 
Järjestöt edellyttävät, että uudistuvissa moniammatillisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on riittävä määrä hoitotyön sisällön tuntevia ja johtamistaitoisia hoitotyön johtajia.

 
Hoitotyö on keskeinen osa moniammatillisessa yhteistyössä toteutettavia sosiaali- ja terveyspalveluita. Hoitotyön johtajat luovat edellytykset hoitotyölle siten, että hoitotyö on potilas- ja asiakaskeskeistä, vaikuttavaa, laadukasta ja kustannustehokasta.
 
Hyvin johdettu hoitotyö parantaa potilasturvallisuutta vähentäen esimerkiksi lääkehoitoon liittyviä virheitä, infektioita, kaatumisia ja painehaavaumia. Se edistää myös uusien hoitokäytänteiden käyttöönottoa, lyhentää hoitojaksoja ja vähentää hoitojaksojen uusiutumisia tuottaen näin kustannussäästöjä.
 
Hoitotyön johtajat vaikuttavat tutkimusten mukaan myönteisesti potilastyytyväisyyteen sekä henkilöstön työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen. Hoitotyön johtajien merkitys hoitotyön vetovoimatekijänä on lähitulevaisuudessa entistä keskeisempi, sillä eläköitymisen seurauksena alan rekrytointitarve tulee olemaan suuri.
 
Hoitotyöntekijät on sosiaali- terveydenhuollon suurin henkilöstöryhmä. Hoitotyön johtajat johtavat lähes 300 000 hoitotyöntekijää. Koulutettua hoitohenkilöstöä toimii kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja kotihoidossa. Hoitajat vastaavat itsenäisesti äitiys-, lasten- ja aikuisten neuvoloiden, työterveyshuollon, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon-, perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon hoitotyön vastaanotoista. Perusterveydenhuollon avokäynneistä 72 % tapahtuu muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuin lääkärien vastaanotoilla.
 
Järjestöt ovat huolissaan meneillään olevasta hoitotyön johtajien alasajosta, kun organisaatiot valmistautuvat Sote-muutokseen, jossa johtamisen merkitys korostuu entisestään.
 
Järjestöt ovat laatineet liitteenä olevat Hoitotyön johtamisen linjaukset tukemaan Sote-uudistuksen tavoitteiden toimeenpanoa joka puolella Suomea.