5.3.2013

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Uuteen varhaiskasvatuslakiin on saatava ryhmäkokokatto

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julkisti laajan selvityksensä päivähoidosta tiistaina 5.3. Helsingissä ja Tampereella. Selvityksen mukaan ryhmäkokojen tulee olla pienemmät ja uuteen varhaiskasvatuslakiin on saatava ryhmäkokokatto. Ryhmäkokokattoa vaati 95 prosenttia kyselyyn vastanneista lähihoitajista. Puheenjohtaja Paavolan mukaan yksi keskusteluun nostettava asia on kokopäiväisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden tarve. Tällaista viestiä on tullut myös päivähoidossa työskentelevältä jäsenistöltä, joka on nähnyt sen uhkana lasten hyvinvoinnille ja perheen muodostumiselle. Lapsella on ennen kaikkea oikeus sisaruussuhteiden luomiseen ja vanhempiinsa.

SuPer on huolissaan lasten päivähoidon tulevaisuudesta. Kevan arvion mukaan yli puolet lastenhoitajista jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. SuPerin selvityksen mukaan lähes puolet päivähoidossa työskentelevistä lähihoitajista on harkinnut alan vaihtamista. 35 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa. 76 prosenttia heistä oli määräaikaisessa työsuhteessa tahtomattaan. 20 prosenttia oli ollut määräaikaisessa työsuhteessa yli kolme vuotta. – Hoitajien vaihtuvuus ei ole hyvä lapsen kehitykselle, Paavola muistuttaa.

Yksi merkittävä syy alan vaihtamiselle on laadukkaan päivähoidon toteuttamisen mahdottomuus. – Hoitajilla on oltava enemmän aikaa lapsille, jotta lapset voidaan huomioida yksilöllisesti, puheenjohtaja Paavola vaatii.

SuPerin selvitys: Lähi- ja lastenhoitajat vaativat pienempiä lapsiryhmiä päiväkoteihin

Päivähoitolain asetuksessa on määritelty suhdeluku, montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla kasvattajaa kohti. Ryhmäkokoa ei ole määritelty. Lähes 60 prosenttia SuPerin selvitykseen vastanneista lähihoitajista ilmoitti, että suhdeluku ylittyy viikoittain, neljäsosa kertoi suhdeluvun ylittyvän jopa päivittäin.  Eniten päivittäisiä suhdeluvun ylityksiä tapahtuu isoissa ryhmissä. Vastaajista 86 prosenttia vaati suhdeluvun pienentämistä eli lisää kasvattajia ryhmiin.

SuPerin selvityksen mukaan lähi- ja lastenhoitajat vaativat myös pienempiä ryhmiä päiväkoteihin. 95 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että uudessa varhaiskasvatuslaissa on oltava ryhmäkokokatto. Liian suuressa ryhmissä ongelmana on, ettei jokaista lasta ole mahdollista huomioida yksilöllisesti (90 prosenttia vastaajista), työntekijöiden jaksaminen on äärirajoilla (71 %), lasten turvallisuus on vaarassa (67 %), lapset stressaantuvat ja riidat lisääntyvät (51 %), tilat ovat riittämättömät (44 %), melu on sietämätöntä (43 %), ryhmän hallinta on vaikeaa (33 %) eikä kiusaamisia aina huomata (21 %).  Kyselyyn vastanneet saivat valita neljä keskeisintä liian suuren ryhmäkoon aiheuttamaa ongelmaa. SuPerin mukaan alle 3-vuotiaiden ryhmäkoon katoksi tulisi asettaa kymmenen lasta.

Puheenjohtaja Paavolan mukaan lähihoitajakoulutus tulee säilyttää laadukkaana ja sitä tulee edelleen kehittää yhteistyössä työnantajien kanssa. Lähihoitajat ovat ainoa ammattiryhmä päivähoidossa, jotka ovat lääkehoidon ammattilaisia. Tätä osaamista tulee hyödyntää nykyistä paremmin.

SuPerin kyselyyn vastasi 1 208 päivähoidossa työskentelevää superilaista marraskuun 2012 aikana.

SuPerin tavoitteet varhaiskasvatuslakiin:
-    Ryhmäkokokatto on saatava sitovaksi
-    Koulutettujen kasvattajien ja lasten suhdeluku on saatava pienemmäksi
-    Suhdeluku on saatava koko hoitopäivän kestäväksi, jotta turvataan lasten turvallisuus
-    On turvattava aikaa lapselle yhdessä olemiseen, lapsi keskiössä
-    Lapsilla on oltava oikeus turvalliseen lääkehoitoon päivähoidossa
-    Subjektiivinen päivähoito-oikeus osapäiväiseksi, jos ei tarvetta opiskelun, työn tai sairauden takia kokopäivähoitoon. Lastensuojelullinen näkökulma on huomioitava.
-    Perhepäivähoitoa on kehitettävä
-    Erityislasten asemaa on parannettava
-    Lapsella on oltava oikeus pysyä samassa ryhmässä koko vuoden
-    Perheillä on oltava mahdollisuus vaikuttaa hoitopaikan valintaan
-    Kaikilla lähi- ja lastenhoitajilla päivähoidossa on oltava mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen vuosittain
-    Lähihoitajia on kohdeltava tasa-arvoisesti työhönottotilanteessa koulutusohjelmasta riippumatta
-    Lähihoitajien ammatillista arvostusta on nostettava

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
suunnittelija Johanna Pérez, 050 563 7931


Tutustu selvitykseen >>