4.11.2011

SuPer: Helsingin kaupunki velvoitettiin maksamaan kotisairaanhoitotyötä tehneiden hoitajien pitämättömien ruokatuntien palkkasaatavat

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin kahdeksantoista jäsentä ovat voittaneet Helsingin käräjäoikeudessa kanteen, joka koski kotisairaanhoitotyötä tehneiden palkkasaatavia ruokatauon ajalta. Käräjäoikeus velvoitti 2.11.2011 antamallaan tuomiolla Helsingin kaupungin maksamaan jutun riitauttaneille SuPerin jäsenille näiden vaatimat korvaukset 56 200 euroa. Oikeus katsoi, etteivät hoitajat olleet kyenneet pitämään 30 minuutin päivittäisiä palkattomia ruokataukojaan.

Taustalla oli Helsingin kaupungin vuonna 2005 aloittama ja myöhemmin pysyväksi tullut hoitokokeilu, jossa kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettiin kotihoitoyksiköksi terveyskeskuksen alaisuuteen. Kaikkiin työntekijöihin alettiin soveltaa kotipalvelun käytäntöä, jonka mukaan 30 minuutin ruokataukoa ei lueta työaikaan. Kotisairaanhoidossa työskennelleiltä poistettiin tässä yhteydessä aiemmin käytäntönä ollut ja työehtosopimuksen mukainen oikeus aterioida joutuisasti työaikana.

Asian riitauttaneilla perus-, apu- ja lähihoitajilla ei kuitenkaan ollut käytännössä ollut mahdollisuutta poistua työpaikalta lepotaukojen aikana. Tehtäviensä määrän ja luonteen vuoksi he eivät olleet voineet käyttää taukoaan esteettömästi haluamallaan tavalla tai olleet lepotaukona kokonaan vapaita työvelvoitteistaan.

Työntekijöitä edustanut Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ riitautti Helsingin kaupungin käytännön ja nosti kanteen Kunnallista työmarkkinalaitosta vastaan. Työtuomioistuin antoi helmikuussa 2008 asiassa ratkaisun, jonka mukaan terveyskeskuksen organisaatiossa jaksotyössä kotisairaanhoitotyötä tekevällä henkilöstöllä oli halutessaan oikeus ateriointiin työn ohessa työaikana. Helsingin kaupunki muutti työtuomioistuimen ratkaisun jälkeen käytäntöjään ja salli 28.4.2008 lukien kotihoitoyksikön kotisairaanhoidossa työskennelleille joutuisan ruokailun 
työaikana. Käräjäoikeus velvoitti Helsingin kaupungin maksamaan työntekijöille näiden vaatimat palkkasaatavat yhteensä 56 200 euroa sekä vajaan 25 000 euron oikeudenkäyntikulut.

- Hoitohenkilökunnan työmäärän jatkuvasti lisääntyessä työnantaja pyrkii usein nipistämään lisäaikaa hoitajien tauoista. Tällaista viestiä on kuultu valitettavasti myös muualta. Menettely ei ole työsopimuslain eikä KVTES:n mukainen. Myös hoitajilla on oikeus ruokailuun työpäivän aikana, toteaa SuPerin edunvalvontayksikön johtaja Anne Sainila-Vaarno.

SuPeriin kuuluu 78 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin edunvalvontayksikön johtaja Anne Sainila-Vaarno, 050 310 1492