12.3.2010

SuPer: Lähihoitajilla vahva vanhustyön osaaminen

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer haastaa työnantajat 
hyödyntämään entistä paremmin lähihoitajien vanhustyön osaamista. Lähihoitajat ovat jo nyt 
vanhustenhuollossa suurin ammattiryhmä. SuPer kannustaa työnantajia ottamaan lähihoitajia myös 
vanhustyön esimiestehtäviin.

Vanhustyössä käytetään valitettavan paljon kouluttamatonta työvoimaa. On olennaista, että 
vanhuksia hoitavat koulutetut hoitajat. SuPerin tavoitteena on, että yhteiskuntamme hyödyntää 
lähihoitajien vanhustyön osaamisen kokonaisvaltaisesti. Lähihoitajissa on yksi vastaus 
tulevaisuuden vanhustenhoidon haasteisiin.

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, jolla on laaja-alaista osaamista 
vanhustyöhön. On erittäin tärkeää tukea vanhuksen jäljellä olevaa toimintakykyä sekä nähdä vanhus 
kokonaisvaltaisesti kaikkine tarpeineen. Lähihoitaja toimii moniammatillisissa verkostoissa ja 
itsenäisesti esimerkiksi kotihoidossa.

Lähihoitajakoulutuksessa on mahdollisuus erikoistua vanhustenhoitoon. Myös muissa valinnaisissa 
opinnoissa vanhusnäkökulma on vahvasti esillä. Koska 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laaja-alainen, opiskelijoille muodostuva kuva työstä ja 
asiakkaista on moniulotteinen. He saavat valmiudet arvioida monesta eri näkökulmasta vanhusten 
hoidon ja avun tarvetta. Koulutuksessa korostetaan vanhuslähtöisyyttä, työn eettistä ja 
vuorovaikutuksellista ulottuvuutta.

Lähihoitajatutkinnon perusteet uudistuvat ensi elokuussa. Nämä valtakunnalliset tutkinnon perusteet 
ovat koulutuksen järjestäjiä sitova Opetushallituksen määräys. Koulutuksen järjestäjien tehtävä on 
varmistaa laadukkaan koulutuksen edellytykset. Myös työelämällä on tärkeä tehtävä opiskelijoiden 
työhön opettamisella. Ohjaus- ja arviointityön arvostusta tulee työpaikoilla parantaa varaamalla 
ohjaajille ja arvioijille riittävät resurssit ja koulutusta tehtävien hoitamiseen.

SuPeriin kuuluu yli 74 000 jäsentä, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: 
SuPerin kehittämisyksikön johtaja Arja Niittynen, 040 504 1873 
SuPerin suunnittelija Soili Nevala, 050 385 4130