6.9.2011

SuPer: Rajaton ahneus hämärtää yksityisen vanhustenhuollon

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on käynnistänyt 
kampanjan Mitta täynnä? sosiaali- ja terveydenhuollon yksityissektorin haasteiden korjaamiseksi. 
Yhteydenotot liittoon ovat kasvaneet yksityissektorin ongelmien vuoksi. Suurimpana ongelmana 
ovat hoitohenkilökunnan jaksamisongelmat sekä huoli hoidon tasosta. Keskeisimpänä haasteena on 
henkilöstömitoituksen kuntoonsaattaminen. Yksityissektori jakaa haasteen julkisen sektorin kanssa. 
SuPer on tarttunut havaittuihin epäkohtiin tapaus kerrallaan ja mm. Attendo MedOnen ylläpitämä 
Keinukamarin hoivakoti Hämeenlinnassa joutuu aluehallintoviraston (AVI) tekemällä päätöksellä 
lisäämään henkilökuntaa reippaasti.

SuPer vaatii henkilöstömitoitusta vanhuspalvelulakiin ja on määritellyt hyvän mitoituksen 
tasoksi 0,8.

"Kovasti yksityiset kiristävät työtahtia, tulosta pitäisi tulla, mutta miten vanhuksilla tulosta 
tehdään?"

SuPer teki kesä-heinäkuussa kyselyn yksityissektorilla työskenteleville luottamushenkilöille. 
Vastauksia tuli 271, ja vastausprosentti oli 41. Kyselyllä haluttiin kartoittaa henkilöstömitoituksia ja 
osaamisen käyttöä yksityissektorin työpaikoilla. Kyselyn vastanneista 90 prosenttia työskentelee 
vanhustenhoidossa.

Kyselyn alustavasta selvityksestä ilmenee, että joka viidennessä yrityksessä henkilöstömitoitus on 
alle minimisuositusten. Runsas 40 prosenttia yrityksistä täyttää vain minimitason, hyvällä tasolla 
(suositusten mukaan) mitoitus on ainoastaan 12 prosentissa yrityksistä. Mitoituksiin myös lasketaan 
virheellisesti henkilöstöä, jotka eivät lainkaan osallistu hoitotehtäviin kuten esimerkiksi 
johtotehtävissä toimivia ja hallinnollista henkilöstöä. Mitoituksiin lasketaan myös vailla alan 
koulutusta olevia ja oppisopimusopiskelijoita.

Useissa yrityksissä henkilöstömitoitukset ovat lisäksi viikonloppuisin alhaisemmat. Yritykset siis 
säästävät.

Case Attendo MedOnen hoivakoti Keinukamari, Hämeenlinna

Aluehallintoviraston 11.7.2011 päätöksen mukaan henkilöstömitoitus Keinukamarissa on ollut 
riittämätöntä. Päätöksessä määritellään hoivakoti Keinukamarin henkilökunnan mitoitukseksi 
vähintään 0,6 sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saanutta työntekijää asukasta kohden. 
AVI:n mukaan avustavaa henkilökuntaa tulee olla 0,10-0,15 työntekijää asukasta kohden. Päätös 
tarkoittaa toimintayksikköön lisäystä nykyiseen 7 hoitajaa ja 6 avustavaa henkilöä. Asukkaita on 67, 
ja päätöksen mukaan tulee koulutettua hoitohenkilökuntaa olla 40 ja avustavaa henkilöstöä 6,6.

Hämeenlinnan kaupunki tilaa Attendo MedOnelta tehostettua palveluasumista ja dementiahoivaa 
0,50-0,60 koulutettua hoitajaa ja avustavaa henkilökuntaa 0,10 henkilöä asukasta kohden 
ympärivuorokautiseen hoitoon. Hämeenlinnan kaupunki on ostanut palvelut 
minimihenkilöstömäärällä. Attendo MedOne palvelun tuottajana ei palkkaa hoitotyöhön ostajan 
tilaamaa henkilöstömäärää. MedOne laskee mitoitukseen myös hallintohenkilöitä, jotka eivät 
työskentele toimintayksikössä, tämä vääristää hoitohenkilökunnan määrän. Avustavaksi 
henkilökunnaksi on palkattu vain puolen työntekijän työpanos. Alhainen henkilöstömitoitus 
vaarantaa asukkaiden turvallisuuden ja työntekijöiden työturvallisuuden varsinkin yövuoroissa.

Hämeenlinnan kaupunki on todennut, että Keinukamarin ryhmäkoteihin tullaan valitsemaan 
asukkaiksi vaikeasti muistihäiriöisiä asiakkaita ja muihin asuntoihin fyysiseltä toimintakyvyltään 
runsaasti apua ja hoivaa tarvitsevia asukkaita. Lisäksi yksikkö järjestää selvitysten mukaan 
saattohoitoa.

AVI kiinnittää päätöksessään Hämeenlinnan ikäihmisten lautakunnan huomiota vastaisen varalle 
yksityisten palvelutuottajien kanssa tehtyjen ostopalvelusopimusten riittävään ja asianmukaiseen 
valvontaan.

SuPerin mukaan Keinukamarin ongelmia ovat olleet riittämättömän henkilöstömäärän lisäksi 
potilas- ja työturvallisuutta uhkaavat tilat, vailla alan koulutusta olevien käyttäminen sekä 
puutteellinen saattohoito.

Ostopalvelujen valvonta kunnissa on puutteellista

Kunnissa ja kuntayhtymissä ei ole riittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tilaajaosaamista. 
Lisäksi omavalvonta on puutteellista. Palveluja ostetaan liian alhaisella henkilöstömitoituksella. 
Palvelujen tarjoajat syyllistyvät sopimusrikkomuksiin.

SuPer vaatii, että valvontaa lisätään ja siihen kohdistetaan riittävästi resursseja. Osto- ja 
kilpailutusosaamista on vahvistettava. Hoitotyöhön tulee palkata riittävästi koulutettua 
hoitohenkilökuntaa. Potilas- ja työturvallisuus on pystyttävä aina turvaamaan.

Tällä hetkellä käytössä ovat vain suositukset henkilöstömitoituksista. Suosituksia ei ole noudatettu. 
Lisäksi ne ovat liian alhaiset nykyisessä tilanteessa, jossa asiakkaat ovat usein monisairaita ja 
huonokuntoisia. Vanhuspalvelulakiin on ehdottomasti saatava henkilöstömitoitus ja sanktiot lain 
rikkomisesta.

Vanhustenhoidossa on valitettavasti tilanne, jossa palveluntarjoajat joko noudattavat 
minimisuositusta tai menevät jopa sen alle. Hoito ei lähde asiakkaan tarpeista. Hoitohenkilökunta 
uupuu hallitsemattomasta työmäärästä ja riittämättömyyden tunteesta, kun ei ole mahdollisuuksia 
toteuttaa hyvää hoitoa.

SuPeriin kuuluu 78 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: 
SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634