1.2.2011

SuPer selvitys kotihoidosta: "Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei"

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer teki selvityksen 
laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon. Syy selvityksen tekemiseen oli huoli 
kotihoidon tilasta. Selvityksen mukaan kotihoito on todellisessa kriisissä. Kotihoitoon on 
resurssoitu aivan liian niukasti henkilökuntaa ja se on katkeamispisteessä. 70 prosenttia kyselyyn 
vastanneista kokee työnsä kotihoidossa raskaaksi ja 44 prosenttia epäilee työkykynsä säilymistä 
seuraavien kahden vuoden aikana. Asiakkaan luona käytettävä aika on rajattu minimiin ja erityisen 
raskaaksi työntekijät kokevat eettisyyden kanssa painimisen sekä fyysisen, usein ahtaissa tiloissa 
tapahtuvan, nopeatahtisen hoitamisen.

Valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti laitospaikkoja vähennetään ja kotiin annettavia palveluja 
lisätään. Kotihoidossa hoidetaan entistä haasteellisempia ja huonokuntoisempia asiakkaita. Laki ei 
määrää kuinka paljon hoitohenkilökuntaa kotihoidossa täytyy olla eikä henkilöstömitoitus tällä 
hetkellä vastaa nykyistä hoitoisuustasoa. SuPer vaatiikin henkilöstömitoituksia lakisääteisiksi.

Kotihoidon työntekijät kokevat riittämättömyyttä, jopa häpeää, koska joutuvat tinkimään eettisistä 
periaatteistaan jokaisella asiakaskäynnillään. Työ ei näin ollen ole palkitsevaa. Jatkuva huoli 
asiakkaista, myös vapaa-ajalla, on raskasta. Vastaajista 56 prosenttia ilmoitti, ettei poissaolevan 
työntekijän tilalle saada tai oteta säästösyistä sijaista. Tämä johtaa työntekijöiden uupumiseen. 
Asiakkaan luona käytettävä aika on rajattu minimiin, joka vaikuttaa asiakkaiden saamaan hoidon 
laatuun. Kyselyyn vastanneiden mukaan kotihoidossa hoidetaan paljon huonokuntoisia vanhuksia, 
joiden paikka olisi muualla.

Selvityksen tuloksena syntyi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin toimenpide-ehdotukset 
kotihoitoon.

Kyselyyn vastanneet toimivat yhdistetyssä kotihoidossa, kotisairaanhoidossa tai kotipalvelussa. 
Selvitys toteutettiin 25.10.-14.11.2010 välisenä aikana ja vastauksia saatiin 
1 014.

SuPeriin kuuluu yli 76 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Lisätietoja: 
Suunnittelija Sari Erkkilä, SuPer, 050 341 6079 Puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634