22.3.2018

SuPer: Turvallinen lääkehoito on terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on ollut alusta asti suunnittelemassa ja toteuttamassa Lääkehoidon päivää. Päivän merkitys kasvaa vuosi vuodelta väestön vanhetessa ja vaativan lääkehoidon siirtyessä yhä enemmän koteihin ja kodinomaisiin asumismuotoihin. SuPerin mielestä ainoa, oikea ja turvallinen tapa saavuttaa lääkehoidon turvallisuus on rajata lääkehoito ja sen toteuttaminen terveydenhuollon ammattihenkilöille, kuten esimerkiksi lähi- ja perushoitajille, ja seurata sen toteutumista valvonnalla.

Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen kuuluu lääkehoidon koulutuksen saaneille terveydenhuollon ammattihenkilöille kuten lähi- ja perushoitajille. Lähihoitajakoulutuksen ammattitaitovaatimuksissa on tarkkaan määritelty lääkehoidossa toimimisen ammattitaitokriteerit. Tämä varmistaa sen, että koulutetut lähihoitajat hallitsevat ammatissa vaadittavan keskeisen tietoperustan. Turvallisuus hoitotyössä on yksi tärkeimmistä laadukkaan hoidon periaatteista.

Lähihoitajat ovat ainoat terveydenhuollon ammattihenkilöt varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa lähihoitajat ovat ainoita terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka ovat lääkehoitoon koulutettuja. Koulutuksensa mukaisesti lähihoitajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat lääkehoitoa. He varmistavat pitkäaikaissairaiden lasten, esimerkiksi diabetesta sairastavien, turvallisen lääkehoidon hoitopäivän aikana. SuPer onkin huolissaan varhaiskasvatukseen suunnitelluista muutoksista ammattitaitovaatimuksiin, joiden mukaan lastentarhanopettajien määrää lisättäisiin ja vastaavasti lastenhoitajina työskentelevien lähihoitajien osuutta vähennettäisiin.

Oireita lievittävä hoito ja saattohoito keskittyvät entistä enemmän koteihin

Uusissa oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon suosituksissa annetaan osaamis- ja laatukriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän eri tasoille. Kolmiportaisen mallin mukaisesti oireita lievittävä hoito ja saattohoito keskittyvät perustasolla entistä enemmän koteihin. Lähihoitajat ovat siellä suurin yksittäinen terveydenhuollon ammattiryhmä samoin kuin kotihoidossa. Lääkehoidon vaikutusten seuranta ja hoidettavien voinnissa tapahtuneiden muutosten tiedottaminen ovat vaativaa hoitotyötä. SuPerin mielestä ammattitaitoista ja koulutettua hoitajaa ei voida korvata lääkehoitoon kouluttamattomalla.  

SuPerissa on 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.


Video: Lääkehoito psykogeriatrisella osastolla http://www.laakehoidonpaiva.fi/-/jarkeva-laakehoito-psykiatriassa

 

SuPer tuottaa erilaista materiaalia lähihoitajien ja alalle opiskelevien lääkehoidon osaamisen lisäämiseksi. Valmisteilla on lääkematematiikan oppikurssi, jonka demoversiota voi seurata: https://dreambroker.com/channel/bq76u59i/215mad0e

 

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085