13.4.2011

SuPer: Valkeakosken kaupungille tuntuva korvausvastuu liikkeenluovutusta koskevassa asiassa

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin kaksi jäsentä ovat voittaneet 
Pirkanmaan käräjäoikeudessa kanteen, joka koski siirtymistä vanhana työntekijänä 
liikkeenluovutus-tilanteessa. Valkeakosken kaupunki ei liikkeenluovutuksesta huolimatta ottanut 
työntekijöitä palvelukseensa.

Käräjäoikeus velvoitti kaupungin maksamaan toiselle työntekijälle 12 kuukauden palkkaa vastaavan 
korvauksen ja toiselle kuuden kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Käräjäoikeus otti 
työsopimuslain säännösten nojalla korvausmääriin vaikuttavina seikkoina huomioon kantajien 
työsuhteiden pitkähkön kestoajan ja ansionmenetyksen määrän.

Pirkanmaan käräjäoikeus on 11.4.2011 antamallaan tuomiolla velvoittanut Valkeakosken kaupungin 
maksamaan työsopimuslain mukaisia korvauksia kahdelle työntekijälle, joita kaupunki ei 
liikkeenluovutuksesta huolimatta ottanut palvelukseensa. Asiassa on kysymys tilanteesta, jossa 
kaupunki päätti vuoden 2010 alusta tuottaa tietyt hoitopalvelut omissa nimissään.Tätä ennen 
kyseisen hoitomuodon oli useiden vuosien ajan tuottanut säätiö, jolta kaupunki oli ostanut palvelut.

Valkeakosken kaupunki väitti, että kyseessä ei olisi ollut liikkeenluovutus. Käräjäoikeus totesi 
kuitenkin, että liikkeenluovutusta koskevat edellytykset täyttyivät. Käräjäoikeus korosti 
ratkaisussaan, että liikkeenluovutusta on tarkasteltava nimenomaan työntekijöiden kannalta.

Käräjäoikeus päätyi katsomaan, että kyseiset hoitopalvelut muodostivat sellaisen toiminnallisen 
kokonaisuuden, johon voidaan soveltaa liikkeenluovutussäännöstä. Koska toiminta siirtyi 
keskeytyksettä harjoitettavaksi samankaltaisena, palvelukohderyhmä säilyi samana ja toimintaa 
harjoitettiin kuten aiemminkin neljän hoitajan työpanoksella, joista yksi oli jo säätiön palveluksessa 
ollut samoissa tehtävissä tiimin vetäjänä, kyseessä oli liikkeenluovutus.

Asiaa arvioitiin käräjäoikeudessa työsopimuslain liikkeenluovutusta koskevan 1 luvun 10 §:n 
nojalla. Mainitun säännöksen mukaan liikkeenluovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, 
yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos 
luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana 
tai samankaltaisena.

Arvioitaessa, pysyykö luovutettava toiminta luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena, 
otetaan oikeuskäytännön mukaan huomioon kaikki toimintaa luonnehtivat tosiseikat, joita on 
tarkasteltava kokonaisuutena.

Käräjäoikeus totesi, että sillä seikalla, että kantajana olleet työntekijät eivät olleet siirtyneet 
kaupungin palvelukseen, ei ollut vaikutusta tilanteen arviointiin. Kysymys on nimenomaan siitä,  
että kun tietty toiminnallinen kokonaisuus siirtyi, olisi myös työntekijöiden tullut siirtyä 
luovutuksen saajan palvelukseen.

Valkeakosken kaupungille kertyi maksettavaa oikeudenkäyntikulut huomioon ottaen noin 50 000 
euroa, mitkä määrät Valkeakosken kaupunki velvoitettiin korvaamaan korkoineen. 

SuPeriin kuuluu yli 76 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin lakimies Riitta Saarikoski, 050 305 0499