23.9.2014

SuPer: Vammaispalvelutyö ansaitsee turvalliset olosuhteet

SuPer julkisti äskettäin selvityksen vammaispalvelutyöstä. Selvityksessä nousi vahvasti esiin lähihoitajien työssään kokema väkivalta. Vastaajista 72 prosenttia oli kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään vuoden aikana. Jokaisella työntekijällä on oikeus väkivallattomaan työpäivään. Myös jokaisella asiakkaalla on oikeus turvalliseen hoitopaikkaan. Selvityksen tuloksista on muistettava, että asiakas saattaa olla syyntakeeton. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että työnantaja huolehtii siitä, että esimerkiksi koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi, jotta saavutetaan turvalliset olosuhteet kaikille.

Työnantajan tulee huolehtia myös muista edellytyksistä turvalliselle työnteolle. Vammaispalveluissa tulisi välttää yksin tapahtuvaa työskentelyä ja turvata mahdollisuus parityöskentelyyn, näin erityisesti väkivalta- ja muissa haastavissa tilanteissa. Parityöskentelyssä molempien työntekijöiden osaaminen voidaan hyödyntää asiakkaan parhaaksi ja samalla lisätään työntekijän turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Henkilökunnalle tulee järjestää jatkuvaa koulutusta väkivaltatilanteiden vähentämiseksi. Hoitajat tarvitsevat myös välineitä ja keinoja puuttua asiakasta kunnioittavasti väkivaltatilanteisiin. On myös kiinnitettävä huomiota ennaltaehkäisevään työskentelyyn, jotta väkivaltatilanteilta vältyttäisiin.

Vammaisen henkilön käytöshäiriöihin saattaa olla lääketieteellisesti vaikea saada muutosta. Lähihoitaja on tässäkin suhteessa avainasemassa hoitajana, lähityöntekijänä, osallisena, ymmärtäjänä ja ammattilaisena. Hän tuntee asiakkaansa: hänen arkensa, voimavaransa sekä heikkoutensa. Lakimuutoksia työstetään monessa eri työryhmässä. Olisikin hienoa, että lähihoitajat saisivat tunnustusta työlleen pääsemällä mukaan päätöksentekoon ja eri työryhmiin.

Vammaispalvelutyö on oma erikoisalansa, johon tarvitaan lisää osaajia. Työ saattaa monesti olla hyvinkin raskasta, haastavaa ja uuvuttavaa. Kuitenkin lähihoitajien viesti on ollut, että vastapainona työ on hyvin antoisaa, opettavaista ja mielekästä. Työntekijöiltä edellytetään vahvaa tietopohjaa ja käytännön erityisosaamista vammaisuudesta sekä vahvaa ammattietiikkaa ja työmoraalia. Vammaispalvelutyöhön ei ole ollut varsinaista tunkua viime vuosina. Yksi syy saattaa olla väkivallan uhka ja kokeminen. On turvattava mahdollisimman hyvät ja laaja-alaiset työmahdollisuudet ja -olot. Tällöin työmotivaatio ja työssäjaksaminen paranevat ja alan houkuttavuus kasvaa.