23.2.2010

SuPer: Varhaiskasvatuksen siirtäminen opetustoimeen huolettaa

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on huolissaan 
varhaiskasvatuksen siirtämisestä opetustoimeen. SuPerin mielestä hallinnollisia muutoksia 
tärkeämpää on huolehtia toimivista yhteistyörakenteista, joita tarvitaan varhaiskasvatuksessa alle 
kouluikäisten lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Henkilöstön moniammatillisuus on vahvuus sosiaalitoimen hallinnon alalla. 
Jos päivähoito siirtyisi opetustoimen alle, uhkana on koulumaisuus ja opettajakeskeisyys, eikä 
nykyisellään hyvin toimiva moniammatillinen tiimityö toteutuisi.

Päivähoidossa tarvitaan eri ammattiryhmien yhteistyötä. Tämä yhteistyö tapahtuu päivähoidon 
työyksiköissä, joissa eri koulutuksen saaneet työntekijät toimivat yhdessä, sekä yhteistyönä muun 
lasta ja perhettä palvelevan palvelujärjestelmän kanssa. Lähi- ja lastenhoitajilla on laajaa osaamista, 
joka liittyy lasten hoito- ja kasvatustyöhön, lapsen kasvu- ja elinympäristöön sekä yhteistyöhön 
perheiden kanssa.

Selvityshenkilöt Tuulikki Petäjäniemi ja Simo Pokki esittävät päivähoidon hallinnon siirtoa 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta opetusministeriön hallinnonalalle. Vastuu 
päivähoitojärjestelmästä siirtyisi kokonaisuutena, mutta ehdotettu uudistus ei vaikuttaisi kuntien 
oikeuteen päättää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen hallinnon organisoinnista.

Lapsen kehityksen turvaa terveellinen, rauhallinen, kehitystä ja oppimista tukeva kasvuympäristö. 
Päivähoidon tehtävä on vastata lasten hoidosta, kasvatuksesta sekä opetuksesta lapsen ollessa 
päivähoidossa. Päivähoidon on myös tehtävä yhteistyötä perheen kanssa. Henkilöstön 
ammatillisesta osaamisesta tulee huolehtia, jotta voidaan vastata tähän.

Kunnissa tehdään liian usein lapsia ja perheitä koskevia päätöksiä, jotka eivät tue lapsi- ja 
perhelähtöisyyttä. Kunnissa pitäisi laatia linjauksia osana lapsi- ja perhepoliittista strategiaa.

SuPeriin kuuluu 74 000 jäsentä, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: Suunnittelija Lena Öhman-Jokinen / SuPer, puh. 050 3858 050