14.8.2015

Superilaisille korvauksia työsopimusten perusteettomasta päättämisestä liikkeen luovutustilanteessa

Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi 11.8.2015 tuomiot 13 superilaista koskevissa jutuissa, joissa sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote että Mikeva Oy määrättiin korvauksiin superilaisten työsopimusten perusteettomasta päättämisestä liikkeen luovutustilanteessa. Eksote ja Mikeva Oy tuomittiin yhteisvastuullisesti korvaamaan liikkeen luovutuksen johdosta irtisanotuille työntekijöille kullekin työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 3 kuukauden palkkaa vastaavan määrän sekä työntekijöiden oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeustapauksissa käsiteltiin sitä, oliko kyseessä työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettu liikkeen luovutus, kun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote päätti palvelukotitoiminnan tuottamista koskevan ostopalvelusopimuksen Mikeva Oy:n kanssa ja otti palvelukotitoiminnan tuottamisen itselleen. Liikkeen luovutustilanteessa työntekijöiden työsuhteiden ehtoineen tulee säilyä muuttumattomana.

Eksote oli ostopalvelusopimukseen perustuen antanut Mikeva-kodin palvelukotitoiminnan Mikevalle. Eksote päätti osapuolten välisen ostopalvelusopimuksen 31.12.2013 ja otti 1.1.2014 lukien Mikeva-kodin palvelukotitoiminnan itselleen hoidettavaksi. Saatuaan tiedon ostopalvelusopimuksen päättymisestä Mikeva Oy irtisanoi Mikeva-kodin työntekijöiden työsopimukset päättymään 31.12.2013.

Oikeudellisesti oli kyse siitä, olivatko työntekijöiden työsuhteet päätetty liikkeen luovutuksen johdosta perusteettomasti työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaisen korvausvastuun synnyttävällä tavalla.

Käräjäoikeus totesi tuomionsa perusteluissa, että Mikeva Oy irtisanoi kaikki työntekijät eikä Eksote suostunut ottamaan heitä palvelukseensa. Kun huomioidaan tämä seikka, ei sille, että tapauksessa ei siirtynyt lainkaan henkilökuntaa luovutuksensaajalle, voitu antaa merkitystä kun arvioitiin, onko kysymyksessä liikkeen luovutus vai ei. Muutoin liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä voitaisiin käräjäoikeuden arvion mukaan aina kiertää.

Käräjäoikeus katsoi, että liikkeen luovutuksen puolesta puhuivat seuraavat seikat:

  • toiminta jatkui keskeytyksettä täysin samanlaisena samoissa tiloissa kohdistuen samaan asiakaskuntaan samoin maksujärjestelyin,
  • Mikevan toiminta käsitti koko tehostetun palveluasumisen kyseisessä talossa eikä pelkästään henkilökunnan toimittamista taloon,
  • toiminta olisi voitu siirtää myös kolmannelle taholle, sillä kysymys ei ollut hallinnollisesta tehtävästä eikä lakiin perustuvasta tehtävien siirrosta julkisyhteisölle
  • myös pieni osa kalusteita oli siirtynyt ja
  • kysymyksessä oli selkeästi oma taloudellinen kokonaisuus Mikevan kannalta, koska yhtiöllä ei ollut muuta toimintaa Etelä-Karjalassa.

Käräjäoikeus katsoi kokonaisarvioinnin perusteella, että kysymyksessä oli liikkeen luovutus. Mikevalla ei ollut perusteita irtisanoa työntekijöiden työsopimuksia liikkeen luovutuksen perusteella. Näin ollen Mikeva oli korvausvastuussa työntekijöiden työsuhteiden perusteettomasta päättämisestä. Eksoten olisi liikkeen luovutuksen johdosta pitänyt antaa kaikkien työntekijöiden jatkaa palveluksessaan. Koska se oli kieltäytynyt ottamasta työntekijöitä palvelukseensa, oli myös Eksote korvausvastuussa työntekijöiden työsuhteiden perusteettomasta päättämisestä.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.