27.2.2012

SuPerilta edunvalvontaopas koulunkäynninohjaajan työhön

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on julkaissut koulunkäynninohjaajien edunvalvontaoppaan. SuPeriin tulee yhteydenottoja koulunkäynninohjaajien määräaikaisista työsuhteista, työturvallisuudesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta. Oppaan tarkoituksena on auttaa työntekijöitä, luottamusmiehiä ja työnantajia koulunkäynninohjaajien edunvalvonnassa.

Koulunkäynninohjaajien työpaikoilla on paljon erilaisia työkäytäntöjä. Käytännöt ovat paikoitellen jopa työehtosopimuksen vastaisia. Yleisopetus, erityisopetus ja ammatillinen opetus ovat sisällöiltään erityyppisiä, mikä vaikeuttaa yhtenäisen koulunkäynninohjaajan työnkuvan määrittelyä. Monilla paikkakunnilla on edelleen käytössä koulunkäyntiavustaja-nimike, joka ei tänä päivänä vastaa koulunkäynninohjaajan työnkuvaa.

Koulunkäynninohjaajan kelpoisuusehtona on yhä useammin sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Koulunkäynninohjaajan työnkuva on aikaisempaa haastavampi. Koulumaailmassa, kouluterveydenhoitajan lisäksi, koulunkäynninohjaajat ovat usein ainoita työntekijöitä, joilla on terveydenhoidollista osaamista. Tämä korostuu erityisesti työskenneltäessä vaikeasti vammaisten oppilaiden kanssa.

Oppaassa julkaistaan koulunkäynninohjaajan -teesit:
1. Koulunkäynninohjaajille tulee tehdä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
Työsopimuslain perusteella työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Mikäli omatyö loma-aikoina on vähentynyt, on työnantajalla velvollisuus tarjota siksi ajaksi muuta koulunkäynninohjaajan koulutusta ja kokemusta vastaavaa työtä. Tavoitteena tulee olla, että koulunkäynninohjaajan työaika on kokoaikatyö.

2. Koulunkäynninohjaaja-nimike vastaa työnkuvaa paremmin kuin avustaja
Avustaja-nimike ei kuvaa ko. ammattiryhmän työtä eikä arvostusta. Koulunkäynninohjaajan työ on usein hyvin itsenäistä ohjaamista ja opettamista.

3. Koulunkäynninohjaajan palkan tulee vastata työnkuvaa ja -vaativuutta
Palkan tulee vastata työhön vaadittua koulutusta ja tehtävien vaativuutta. Silloin kun tehtävän kel-poisuusvaatimuksissa ehtona on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto, tämä tulee ottaa huomioon palkkauksessa hinnoittelukohtaa määriteltäessä.

4. Koulunkäynninohjaajien tulee päästä täydennyskoulutukseen
Täydennyskoulutuksen tarve on laaja-alaisen työnkuvan vuoksi huomattava ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Täydennyskoulutus tulee nostaa esiin vuosittaisessa kehityskeskustelussa esimiehen kanssa.

5. Koulunkäynninohjaaja on tasavertainen työntekijä moniammatillisessa työyhteisössä
Koulunkäynninohjaajien työ on tärkeää ja heidän tulee saada arvostusta siinä kuin muidenkin ammattiryhmien. Koulunkäynninohjaajan tulee saada tarvittaessa tietoonsa sellaisia oppilaan henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään oppilaan arjen turvaamiseksi, esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

SuPeriin kuuluu yli 80 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
Suunnittelija Sari Erkkilä, 050 341 6079, sari.erkkila@superliitto.fi
Kehittämisyksikön johtaja Raija Meriläinen, 050 3682 508,  raija.merilainen@superliitto.fi