18.3.2015

SuPerin jäsenten toive toteutui – varhaiskasvatuslakiin tulee ryhmäkokokatto

Eduskunta on 13. maaliskuuta hyväksynyt varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen.
 
SuPer on tyytyväinen ensimmäisen vaiheen toteutumiseen ja on omalta osaltaan kiirehtinyt lakiuudistusta.

SuPer esitti lakiin ryhmäkokokattoa

Uudessa laissa säädetään, että yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saa olla samanaikaisesti enintään 21 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta. Näin olleen SuPerin edellyttämä ryhmäkokokatto toteutuu.
 
SuPerin vuonna 2013 tekemästä jäsenselvityksestä 95 % kyselyyn vastanneista lasten päivähoidossa työskentelevistä lähihoitajista, lastenhoitajista, päivähoitajista ja lastenohjaajista piti ryhmäkokokaton saamista uuteen varhaiskasvatuslakiin erittäin tärkeänä. Ryhmäkokokatto nähtiin tärkeänä, jotta lasten yksilöllisiin tarpeet pystyttäisiin huomioimaan entistä paremmin. Pienemmissä lapsiryhmissä lasten kokema stressi ja melun määrä on vähäisempi.
 
Nykyisen kaltaisissa suurissa lapsiryhmissä varhaiskasvatuksessa työskentelevät hoitajat kokevat, etteivät he pysty tekemään työtään eettisesti oikein, eivätkä kykene vastaamaan jokaisen lapsen tarpeisiin. Lapsen yksilöllinen huomioiminen nähdään lapsen etuna. SuPer katsoo, että ryhmäkokojen pienentämisessä on kysymys myös ennaltaehkäisevästä työstä.

Lapselle laadittava varhaiskasvatussuunnitelma

Lakiin on sisällytetty säännös lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi laadittavasta varhaiskasvatussuunnitelmasta. SuPer pitää tätä erinomaisena asiana: valtakunnallisesti tehtävät varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat arjen työvälineenä ja varmistavat varhaiskasvatuksen laatua ja mahdollistavat sen arvioimisen.
 
Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat olleet useilla paikkakunnilla jo pitkään käytössä, mutta toteutuvat nyt valtakunnallisesti. Lapsen mielipiteet ja toiveet on myös otettava huomioon suunnitelmaa työstettäessä.
 
Myös varhaiskasvatuksen tavoitteet on määritelty entistä paremmin uudessa laissa. Lapsen kokonaisvaltainen kasvu, terveys ja hyvinvointi ovat lain lähtökohtia.
 
Uuden varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Lain uudistaminen jatkuu edelleen.
 
SuPerin asiantuntija on ollut kuultavana sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa että sivistysvaliokunnassa uudesta varhaiskasvatuslaista.