8.6.2010

SuPerin kysely kesälomasijaisista ja säästöistä: Sijaisten palkkaamisen rajoittaminen tuntuu hoitajien selkänahassa

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer selvitti 
toukokuussa ammattiosastoiltaan kesän sijaisuustilannetta sekä säästötoimia sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Kyselyn mukaan erityisesti lyhyisiin sijaisuuksiin ei palkata henkilöstöä 
lainkaan tai palkataan rajoitetummin kuin ennen.

Pidempien kesälomitusten osalta ongelmaksi nousee pätevän henkilöstön saaminen. Päteviä sijaisia 
ei ole kaikkialla saatavilla lainkaan. Tilanne on vaikein vanhustenhuollossa. Vastauksista käy ilmi, 
että työnantajien säästöt syntyvät tänä vuonna myös lomautuksin ja yhä useammin "vapaaehtoisten" 
palkattomien säästövapaiden muodossa. Säästöt näkyvät myös siten, ettei määräaikaisia 
työsopimuksia uusita edellisten päättyessä (neljännes kyselyyn vastanneista).

Lähes 60 prosenttia kyselyyn vastanneista totesi, että lyhyiden sairauslomien, koulutusten ja 
vapaiden osalta sijaisia palkataan entistä harvemmin tai ei ollenkaan. Sijaismäärärahoja on useissa 
paikoissa vähennetty ja tämä näkyy erityisesti työssä jaksamisessa. 
Jo ennestään tiukalla henkilöstömäärällä toimivalla hoitoalalla säästöt aiheuttavat kohtuuttomia 
paineita vakituiselle hoitohenkilöstölle, joiden kesäapuna on pahimmassa tapauksessa vain 
kouluttamatonta henkilöstöä.

Vanhustenhuollossa kouluttamattomia kesäsijaisia on noin viidesosa.

Vastaajista lähes 75 % ilmoitti, että hoitoalalla on pula sijaisista. Yli puolet kyselyyn vastanneista 
katsoo, että pätevien lähi- ja perushoitajien sijaisten saaminen on vaikeutunut viime aikoina.

Lähihoitajaopiskelijoiden on kyselyn mukaan hieman hankalampaa saada kesätöitä tänä kesänä kuin 
aiemmin. SuPer haastaakin työnantajat palkkaamaan lähi- ja perushoitajien kesäsijaisiksi vastaavan 
koulutuksen saaneita.

SuPer on vaikuttanut aktiivisesti lomautusten rajoittamiseksi Kyselyn mukaan lomautukset ovat 
lisääntyneet noin kahdella prosentilla viime vuotuisesta. Vastauksista käy ilmi, että tänä vuonna 
noin 8 % superilaisista on lomautettu tai on lomautusuhan alla. SuPer on aktiivisesti vaikuttanut 
hoitohenkilöstön lomautusten rajoittamiseksi.

Palkattomat säästövapaat ovat vastausten perusteella tämän vuoden trendi-ilmiö, erityisesti 
kuntasektorilla. Säästövapaat koostuvat mm. mallista, jossa työntekijät ottavat viikon palkatonta 
vapaata, mutta menettävät 7 päivän sijaan 5 päivän palkan. Edellytyksenä tässä ns. 
"porkkanamallissa" on, että säästövapailla olevien tilalle ei oteta sijaisia. Jos vapaaehtoisia säästäjiä 
ei saada riittävästi, ovat uhkana lomautukset.

Kyselyyn vastanneiden mukaan (yli 60 %) lähi- ja perushoitajien ja sairaanhoitajien osalta 
henkilöstövajausta on vähintään jossakin määrin.

Tulokset ilmenevät Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin tekemästä kyselystä, johon vastasi 
noin 150 ammattiosastoa kunta- ja yksityiseltä sektorilta. Vastaajat edustavat lähi- ja perushoitajia 
ja muita hoitoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneita.

SuPeriin kuuluu yli 75 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. 

Lisätietoja: edunvalvonta-asiamies Jukka Parkkola 050 569 8710 ja tiedotuspäällikkö Sari Tirronen 
050 385 8043