5.2.2016

SuPerin lausunto esitykseen työsopimuslain muuttamisesta

SuPer on jättänyt oman lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työsopimuslain muuttamisesta. SuPer kritisoi esitystä mm. koska siinä sivuutetaan täysin työlainsäädännössä lähtökohtana ollut työntekijän suojeluperiaate ja korostetaan hallitusohjelman mukaisesti yritysten kasvuhalukkuutta ja työllisyyden lisäämistä. Kuitenkaan esityksessä ei ole konkreettista selvitystä tai luotettavaa tutkimustietoa siitä, että uudistukset todennäköisesti johtaisivat tavoiteltuun lopputulokseen.

Sen sijaan ehdotetut työsopimuslain muutosten todennäköiset epäedulliset vaikutukset, kuten työntekijöiden irtisanomissuojan ja naisten työmarkkina-aseman heikkeneminen, ovat huomattavasti helpommin tunnistettavissa.

SuPer katsoo, että jos esityksen mukaiset muutokset määräaikaisiin työsopimuksiin, koeaikaan ja takaisinottovelvoitteeseen ylipäänsä katsotaan tarpeellisiksi toteuttaa, tulisi ne saattaa voimaan ainoastaan määräajaksi.

Lue koko lausunto tästä.