25.9.2015

SuPerin lausunto varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta

SuPer pitää nyt annettua hallituksen esitystä varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta erittäin huonona.

Toteutuessaan varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen hankaloittaa lasten asemaa yhteiskunnassa ja lisää pahoinvointia lapsiperheissä. Jos lasten määrää kasvattajaa kohden lisätään, lapsilla tulee olemaan entistä suurempi riski kokea turvattomuutta ja suoranaisia vaaratilanteita varhaiskasvatuksessa.

SuPer pitää nyt annettua esitystä myös perustuslain vastaisena. Lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä. Heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lasta ei voi myöskään asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi hänen vanhempiensa työttömyyden perusteella.

Henkilöstömitoituksen muuttaminen johtaa väistämättä suurempiin lapsiryhmiin. Useat tutkimustulokset tukevat tietoa, jonka varhaiskasvatuksen työntekijät tietävät: mitä pienempi ryhmä sitä parempi se on lapsille.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Laille asetettujen tavoitteiden (2 a §) toteutuminen tulee mahdottomaksi, jos nyt lasten lukumäärä ryhmissä kasvaa ja jos lasten oikeutta varhaiskasvatukseen rajataan. Lain valmisteluvaiheessa ei ole myöskään tehty riittävää lapsi- ja perhevaikutusten arviointia. 

Esitetyt muutokset ovat jyrkässä ristiriidassa hallituksen uusien ennaltaehkäisyä ja matalan kynnyksen toimintatapoja korostavien kärkihankkeiden kanssa. Esitetyt muutokset aiheuttavat lisää työttömyyttä, koska toteutuessaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä tullaan vähentämään. Varhaiskasvatuksen tehtävien tekeminen osa-aikaisena on mahdotonta lastenhoitajien matalan palkkatason takia.

Lue koko lausunto tästä.